Taryfikator Kar
Zmodyfikowany: 60 dni temu przez Deedo (105,029)Taryfikator Kar
Taryfikator obowiązuje od 3 października 2013 r.
Poprzednia aktualizacja: 22 czerwca 2017 r.
Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2017 r.


I. ZASADY OGÓLNE
1. Taryfikator obowiązuje we wszystkich elementach serwisu margonem.pl. Należą do nich: gra (w tym czat i poczta w grze), forum, profil gracza, Panel kontaktowy. Jeśli zatem gracz naruszy Regulamin gry np. handlując kontem, otrzyma taką samą karę niezależnie od tego, czy ofertę złoży na czacie ogólnym Gry, w wiadomości prywatnej, czy też gdy sam zgłosi kradzież konta podczas nieudanej próby jego sprzedaży.
2. Recydywa – jeśli gracz otrzymuje po raz kolejny karę za to samo przewinienie, jest ona podwajana. W przypadkach wskazanych w Taryfikatorze, po ponownym popełnieniu tego samego przewinienia, na konto może zostać nałożony od razu ban stały. Recydywa obowiązuje we wszystkich punktach Taryfikatora. Trzeci z rzędu knebel za to samo przewinienie na forum jest zamieniany na 3 dniowego bana, który przy kolejnym przewinieniu jest podwajany itd. Graczowi, który nie wykazuje chęci poprawy swojego zachowania, w ramach kary może zostać również wyzerowana reputacja (dodatnia).
3. Kary sumują się. Jeśli podczas rozpatrywania zgłoszenia okaże się, że gracz łamie kilka punktów regulaminu, kara zostanie zsumowana. Zsumowanie kary może nastąpić także wówczas, gdy w trakcie blokady czasowej na koncie głównym np. za wyłudzanie passów, gracz rozpocznie grę na innym koncie.
4. Panel kontaktowy nie służy do sprawdzania graczy. Nie poparte dowodami zgłoszenia dotyczące kont nie będących własnością zgłaszającego gracza, nie będą rozpatrywane.
4.1. W przypadku zgłoszeń dotyczących multikont, załączone dowody nie stanowią jedynej podstawy ukarania gracza. MG może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli brak jest innych przesłanek wskazujących na to, że gracz posiada więcej niż jedno konto.
4.2. Gracz dokonujący zgłoszenia nie jest informowany o wynikach działań podjętych na jego podstawie wobec zgłoszonego gracza.
5. Dokonujący zgłoszenia gracz zobowiązany jest do załączenia do zgłoszenia screenów będących potwierdzeniem, że zgłaszana sytuacja lub problem miały miejsce. Żeby screen był przyjęty jako dowód, musi spełniać wymagania:
http://pomoc.margonem.pl/index/view,320
6. Tylko z screen z okna gry może być dowodem. W szczególnych przypadkach, jeśli Administracja może je zweryfikować, będą brane też pod uwagę inne screeny.
7. Nie przyjmujemy screenów ani nie rozpatrujemy spraw starszych niż 30 dni. Po tym okresie wykroczenia się przedawniają.
8. Screeny należy zgłaszać wraz z datą ich wykonania – w niektórych wypadkach data musi być widoczna na screenie. Poradnik – jak wykonać poprawnego screena: http://pomoc.margonem.pl/index/view,320
9. Użytkownik konta powinien mieć świadomość, że niektóre zachowania pozornie niegroźne, bo mające miejsce w świecie wirtualnym, są również przestępstwem. Za kradzież konta lub przedmiotów w grze, kradzież SŁ lub kodów płatniczych, groźby, które zagrażają bezpieczeństwu osoby, publikowanie czyichś danych osobowych bez jego zgody, namawianie do cybersexu, rozpowszechnianie pornografii, piractwo, plagiatowanie, konsekwencje mogą być poniesione nie tylko w grze. Jako Usługodawca mamy obowiązek dostarczenia organom ścigania wszystkich informacji, które pozwolą zidentyfikować sprawcę.
10. Każda kara nałożona na konto wiąże się z utratą reputacji. Ilość traconej reputacji jest zależna od długości kary, przy czym dla banów jest 2x większa. Wyciszenie nakładane na postać gracza (mute, tj. zakaz pisania na czacie) nie powoduje utraty reputacji.
11. Skargę/zgłoszenie może wnieść jedynie gracz bezpośrednio uczestniczący w zgłaszanym zdarzeniu, będący świadkiem złamania Regulaminu Gry oraz użytkownik konta, do którego dostęp został utracony z powodu np. kradzieży lub nałożonej blokady. Zgłoszenia pochodzące od osób trzecich nie będą rozpatrywane. Niedopuszczalne jest korzystanie z kont innych graczy w celu napisania zgłoszenia w sprawie konta, do którego utracony został dostęp. Gracz który utracił dostęp do konta w wyniku kradzieży lub nałożenia blokady przez Administrację, ma prawo założyć drugie konto w celu napisania zgłoszenia w tej sprawie. Szczegółowe warunki korzystania z takiego konta określone zostały w punkcie V.1. Taryfikatora.
12. Fora światów prywatnych rządzą się osobnymi zasadami w większości kształtowanymi przez Zarządców, jednak nie powinny one wychodzić poza ramy powszechnie rozumianych standardów kultury, dobrego wychowania i prawa. Takie same zasady obowiązują na świecie fabularnym Nerthus.
13. Światy prywatne regulowane są przez ich indywidualne regulaminy, ale Administracja zastrzega sobie prawo do interweniowania w przypadku łamania przez gracza Regulaminu gry.
14. Od każdej nałożonej blokady właściciel konta może odwołać się w ciągu 30 dni od daty nałożenia blokady. W tym terminie musi zostać zarejestrowane zgłoszenie na Panelu Kontaktowym w zakładce “Bany i odwołania”. Nie ma innej możliwości zgłoszenia odwołania od blokady.
14.1. Odwołania dotyczące kont, które nie mają przynajmniej jednej postaci z 20 poziomem doświadczenia nie będą rozpatrywane.
15. Kary nakładane przez Administrację są zależne od niej i nie podlegają negocjacjom.
Mistrz Gry ostatecznie podejmuje decyzję, opierając się na dowodach, jakiej długości karę nakłada na konto. Taryfikator pełni funkcję informacyjną za co gracz może spodziewać się kary i jakiej długości.
16. Administracja gry nie jest zobowiązana do przedstawienia graczowi dowodów jego winy. Nałożenie blokady w każdym przypadku naruszenia Regulaminu gry jest konsekwencją ustalenia przez nakładającego blokadę MG, że istniejące dowody tego wymagają. W przypadku wątpliwości, gracz jest proszony o udzielenie wyjaśnień.

II. KRADZIEŻE
1. Kradzież konta – blokada na stałe konta skradzionego i konta złodzieja.
1.1. Konto skradzione może zostać odblokowane, jeżeli gracz dowiedzie, odpowiadając na zadane przez Administratora Gry pytania, że konto należy do niego. W szczególności, blokada może zostać zdjęta w przypadku, gdy:
a) gracz odzyska passy samodzielnie
b) gracz odzyska passy w wyniku przywrócenia przez Administrację gry e-maila wpisanego w koncie przed kradzieżą lub w wyniku zmiany e-maila w ramach płatnej usługi premium.
1.2. Nie może zostać odblokowane na żadnych warunkach:
a) konto skradzione, jeżeli właściciel konta nie wie jaka data urodzenia została wpisana w konfiguracji konta,
b) konto skradzione w wyniku nieudanej transakcji sprzedaży konta lub zamiany kontami,
c) konto złodzieja.
2. Zaciągnięcie pożyczki na koncie gracza i jej wydanie – blokada stała, gdy MG odnajdzie niezbite dowody winy złodzieja
3. Kradzież własności „intelektualnej”, także tej, która nie została wytworzona bezpośrednio przez okradzionego a jedynie nabyta od jej twórcy – grafika, strój klanowy i in. W zależności od rangi przewinienia MG nakłada czasową lub stałą blokadę na konto gracza, który dopuścił się kradzieży i wykorzystał przedmiot kradzieży do jakichkolwiek celów.
4. Nie są rozpatrywane zgłoszenia:
a) kradzieży przedmiotów i złota, w szczególności dokonanych podczas handlu, odwiązania z dopłatą, w wyniku udzielenia pożyczki, włamania na konto, udostępnienia passów, a także będące skutkiem nieudanych transakcji takich, jak: wymiana przedmiotami i złotem pomiędzy światami, handel pomiędzy frakcjami na świecie Perkun, handel przedmiotami eventowymi, których termin związania już upłynął i in.
b) kradzieży klanów oraz kradzieży klanowych przedmiotów i złota,
c) rozwiązania klanu przez osobę trzecią zalogowaną na koncie,
d) inne, jeżeli dotyczą sytuacji i działań nie wymienionych w punktach 1 – 3
5. Administracja gry nie zwraca okradzionym graczom skradzionych przedmiotów, złota, wydanych przez złodzieja Smoczych Łusek oraz nie spłaca zaciągniętych pożyczek.

III. NIELEGALNY HANDEL
Blokada konta 3-7 dni
1. Handel PH.
2. Handel wyczerpaniem.
3. Handel reputacją, proszenie o plusy.
4. Handel informacjami o herosach.
5. Handel kluczami do wynajmowanych pokojów, również oferta przyjęcia/zakupu klucza.
6. Handel klanem oraz zaproszeniami do klanu z użyciem niedozwolonych form płatności. Wpisowe ustalane na oficjalnej stronie klanu jest dozwolone.
7. Handel (również oferty wymiany) postaciami, kodami, przedmiotami itp. z innych gier.
8. Propozycje handlu z użyciem komunikatorów zewnętrznych (GG, Skype, FB i inne) na czacie ogólnym, prywatnym, klanowym, grupowym.

Blokada konta 14-30 dni
9. Oferta zakupu konta lub odpowiedź na ofertę innego gracza.
10. Nakłanianie do pokazywania przedmiotów przed handlem poprzez wyrzucenie przedmiotu.
11. Przyjęcie oferty sprzedaży PSC – wyłącznie w przypadku oszustwa. W przypadku dojścia transakcji do skutku – blokada stała.

Blokada konta na stałe
12. Handel kontem jest zabroniony niezależnie od poziomu konta oferowanego do sprzedaży.
12.1 Oferta sprzedaży konta jest równoznaczna z gotowością przystąpienia do transakcji. Jeśli gracz udowodni, że ktoś próbuje wrobić go w sprzedaż konta, takie konto może zostać odblokowane.
13. Handel Smoczymi Łuskami. Samo złożenie oferty/propozycji jest uznawane za handel. Prośby o pożyczenie Smoczych Łusek również są traktowane jak handel. Jeśli MG uzna, że gracz nie był świadomy, że próby pożyczania SŁ są niedozwolone, może jednorazowo skrócić karę do 14 dni.
14. Wymiana kontem.
14.1 Oferta zamiany kontem lub podjęcie próby zamiany, choćby się nie powiodła, jest równoznaczne z gotowością przystąpienia do transakcji. Konto można oddać do 99 poziomu wyłącznie za darmo – nie otrzymując nic w zamian. Powyżej 99 poziomu zmiana właściciela jest absolutnie zakazana w jakiejkolwiek formie. Wszystkie oferty wymiany za konta z innych gier, za złoto, przedmioty czy inne są traktowane jako handel.
15. Handel jakimikolwiek elementami gry np. złotem, przedmiotami przeprowadzany poza grą lub z wykorzystaniem form/płatności niemożliwych do pełnego zrealizowania wyłącznie w obrębie opcji oferowanych przez Grę. Złożenie oferty jest uznawane za gotowość zrealizowania (nielegalnej) transakcji. Analogicznej karze podlega składanie ofert sprzedaży kodów PSC w zamian za jakiekolwiek elementy gry.
16. Handel zaproszeniami na świat prywatny.
16.1 Oferta sprawiająca wrażenie poważnej. Jeśli oferta wyszła od Zarządcy lub przyszłego Zarządcy, to jego wszystkie postaci ze światów prywatnych zostają przeniesione na Syberię. Zostaje on również pozbawiony możliwości pełnienia jakiejkolwiek funkcji w przyszłości.
16.2 Zakup zaproszenia i składanie ofert zakupu zaproszenia na świat prywatny. Możliwość skrócenia blokady konta do czasowej 14-30 dni.

IV. ZŁE ZACHOWANIE GRACZA I NIEODPOWIEDNIE TREŚCI
1. Obrażanie
1.1 Obrażanie na czacie ogólnym przy użyciu wulgaryzmów, a także oszczerstwa, pomówienia oraz zniesławienia bez użycia wulgaryzmów lub słów, które są uznawane za obraźliwe, należy zgłaszać do Moderatora Czatu.
1.2 Obrażanie graczy na czacie prywatnym - gracz zobowiązany jest do dodania takiego gracza do listy wrogów.
1.3 Pomawianie o łamanie Regulaminu gry, należy zgłosić do Moderatora Czatu.
1.4 Zasady postępowania ujęte w punktach: 1, 1.1 i 1.2 mają zastosowanie także w odniesieniu do członków KB, których zachowanie może zostać ocenione jako niewłaściwe.
1.5 Zgłoszenia związane z obrażaniem graczy na czacie ogólnym, globalnym, klanowym, grupowym i prywatnym nie są rozpatrywane na panelu.

Blokada konta 3 - 7 dni
2. Erotyka. Przez erotykę rozumiemy wszystkie zdjęcia o charakterze dwuznacznym.
3. Wulgarny profil, obrażanie graczy na profilu, (nie tylko za pomocą wulgaryzmów), pomawianie, wyrażanie negatywnych opinii o graczach, negatywne ocenianie, linki wywołujące skrypt otwierania stron, linki do „straszenia”, linki YT z wulgaryzmami, obrażające ADM, MC - blokada konta i kasacja całego profilu. W niektórych przypadkach MG może odstąpić od nakładania blokady i ograniczyć się do wykasowania profilu.
4. Wulgarny lub niestosowny nick. Nick zostaje zmieniony na losowy, wybrany przez MG. W niektórych przypadkach MG może odstąpić od kary i tylko zmienić nick gracza.
5. Wulgarna lub niestosowna nazwa/ranga w klanie. W niektórych przypadkach MG może odstąpić od kary i tylko zmienić nazwę/rangę klanu.
6. Podszywanie się pod znanych graczy. Za znanych graczy uważa się TOP 10 z rankingu i zarządców światów prywatnych. Oprócz kary w postaci czasowej blokady konta możliwa jest też zmiana nicku na losowy.
7. Linki referencyjne. W tym również linki reklamujące inne gry. Wyjątek stanowi profil gracza. Jeżeli ich celem jest oszustwo lub wyłudzenie – patrz punkt 3.
8. Spam na Panelu Kontaktowym. Za spam może zostać uznane nagminne dokonywanie nieudokumentowanych zgłoszeń wbrew zapisowi ujętemu w punkcie I.4. Taryfikatora. W przypadku zignorowania pouczenia MG, nakładany jest najwyższy możliwy wymiar kary.
9. Celowe utrudnianie gry. Na przykład poprzez zasłanianie dużym outfitem NPC teleportujących lub zabijanie elit z przewagą 13 leveli.
10. Oferowanie zastępstwa. W przypadku masowego wysyłania propozycji, możliwe jest nałożenie blokady z przedziału 14 – 30 dni.

Blokada konta 14 - 30 dni
11. Pornografia. Rozsyłanie linków do stron pornograficznych. W skrajnych przypadkach możliwe jest nałożenie blokady konta na stałe.
12. Wulgaryzmy, zamieszczanie treści faszystowskich i nawiązujących do innych ideologii totalitarnych oraz obrażanie graczy na stronie oficjalnej lub prywatnej klanu – usunięcie dokonanych wpisów, dla założyciela - czasowa blokada konta. Ta sama zasada dotyczy rang klanowych. W przypadkach skrajnych rozwiązanie klanu.
13. Nawoływanie do nienawiści ze względu na rasę, płeć, przekonania itp., propagowanie faszyzmu i innych ideologii totalitarnych we wszystkich elementach gry.
14. Fałszywe zgłoszenie na panel (chodzi głównie o zgłoszenia dokumentowane przerobionym screenem)
15. Propozycje podexpienia, oddawanie expa.
16. Obraza Administracji. Jeśli zostanie wykryte inne konto tego gracza, kara zostaje podwojona na wszystkich kontach tego gracza.
17. Nękanie.
17.1 Nękaniem możemy nazwać wielokrotne zabijanie przez gracza z przynajmniej 20 poziomową przewagą na różnych mapkach. Jeśli gracz jest zabijany przez graczy z wrogiego klanu, który prowadzi z nim wojnę, takie zgłoszenie uznaje się za nieważne. Na czas wojny, może opuścić klan. Gracz jest zobowiązany do dostarczenia odpowiedniej liczby screenów z przeciągu 3 dni, licząc od daty pierwszego screena. Liczby screenów nie ujawniamy, żeby nie dochodziło do nadużyć. Obowiązuje zasada, im więcej tym lepiej. Jeśli gracz nie dostarczy odpowiedniej liczby, zostanie o tym poinformowany.
17.2 Nękanie na Perkunie, Brutalu i Berufs. Z racji tego, że światy Perkun, Brutal i Berufs są światami PVP, obowiązują tutaj nieco odmienne zasady. Na Perkunie dopóki gracz otrzymuje wyczerpanie za zabitego gracza z przeciwnej frakcji, nie może to zostać uznane za nękanie. W bardzo skrajnych przypadkach, gracz może jednak zostać ukarany za nękanie na takich samych zasadach jak na zwykłych światach. Oceny czy dany przypadek należy uznać za skrajny dokonuje MG zajmujący się zgłoszeniem. Zabijanie graczy z tej samej frakcji jest traktowane jak nękanie na zwykłych światach. Zgłoszenia z Brutala i Berufs nie będą rozpatrywane.
18. Nadużywanie systemu Listów Gończych.
19. Publikowanie jakiejkolwiek korespondencji z Administracją (maile, panel kontaktowy) we wszystkich elementach gry. Wyjątek stanowią informacje ogólne, dotyczące spraw technicznych. Te nie podlegają karze.
20. Spam kierowany na numer telefonu, profil FB i skrzynkę poczty elektronicznej zarezerwowane dla szybkiego udzielania pomocy graczom, których konta zostały skradzione. W przypadku nadużywania wymienionych form kontaktu do celów wykraczających poza ich przeznaczenie, wymierzana jest górna granica przewidzianej zakresem kary.
21. Proszenie gracza o podanie jakichkolwiek danych zapisanych w konfiguracji konta, w szczególności: loginu, hasła, daty urodzenia i innych. Karze podlega także udostępnienie w/w danych osobie trzeciej w celu umożliwienia jej dostępu do konta z pominięciem systemu zastępców.
22. Nie umieszczenie w profilu konta informacji o zmianie właściciela konta (dopuszczalnej do 99 poziomu) wraz z datą dokonania zmiany lub usunięcie istniejącego wpisu. W przypadku gdy informacja jest umieszczona, ale jest słabo widoczna/nieczytelna, np. wskutek nieuzasadnionego rozciągnięcia profilu lub użycia zbyt małej czcionki, na konto może zostać nałożona blokada 3 – 7 dni wraz z zaleceniem poprawienia czytelności wpisu.

Blokada konta na stałe
22. Oferty dotyczące cybersexu, nakłanianie do wysyłania roznegliżowanych zdjęć, w przypadku dzieci lub osób nie godzących się na to.
23. Linki do stron wyłudzających dane logowania do kont oraz inne dane wpisane w konfiguracji konta i wykorzystywane do identyfikacji właściciela konta. Jeśli gracz udowodni, że wcześniej jego konto zostało już skradzione, istnieje możliwość cofnięcia bana.
24. Publikowanie fałszywych informacji dotyczących kontaktu z Administracją np. numerów GG. Nakłanianie do kontaktu z Administracją za pośrednictwem wskazanych komunikatorów zewnętrznych.
25. Podszywanie się pod Administrację, MC, SMC. Zakaz dotyczy także byłych MC, SMC, Administratorów i pomocników.
26. Straszenie banem – takie zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Uczciwy gracz nie ma się czego obawiać. Może zgłosić moderatorowi czatu niewłaściwe zachowanie. Wyjątek stanowią tzw. groźby karalne oraz podszywanie się pod członków Administracji.
27. Zmiana użytkownika konta powyżej 99 poziomu.

V. NIELEGALNE WSPOMAGANIE GRY

Blokada konta na 14 - 30 dni
1. Posiadanie wielu kont – konto z największym levelem - blokada konta na 14 dni, wszystkie pozostałe konta blokada na stałe.
Gracz nie ma możliwości zamiany bana z konta z niższym poziomem na wyższy. Pierwszy ban ma charakter ostrzegawczy, kolejny będzie wiązał się ze stałą blokadą wszystkich kont. Użytkownikiem konta jest właściciel przypisanego do niego adresu email. Jedynym wyjątkiem, gdy gracz może mieć dwa konta, jest utrata dostępu do głównego konta w wyniku kradzieży konta, nałożenia blokady przez Administrację Gry lub zapomnienia hasła do konta i braku możliwości jego odzyskania. Dopuszczalne jest wówczas założenie drugiego konta przeznaczonego wyłącznie do kontaktu z Administracją. Gracz nie może się na nim logować do gry, nawet jeśli chce tylko porozmawiać na chacie. Zakaz obejmuje także wypowiadanie się na Forum. Jeśli gracz posiada czasowego bana, czyli takiego, który nie spowoduje usunięcia konta, nie może założyć sobie drugiego konta by w tym okresie na nim grać.
2. Farming – używanie wielu kont do celów własnych np. grając na dwóch przeglądarkach, ale nie tylko - konto z największym levelem - blokada konta na 14-30 dni, wszystkie pozostałe konta blokada na stałe.
3. Wielu użytkowników konta.
4. Zastępca loguje się przy użyciu hasła głównego użytkownika konta. Jest to traktowane jak wielu użytkowników konta.
5. Wykorzystanie usług lub programów zapewniających anonimowe proxy.
6. Wykorzystywanie oprogramowania zewnętrznego w celu automatyzacji gry. W uzasadnionych przypadkach konto będzie blokowane na stałe lub zostanie nałożona czasowa kara blokująca wybrane funkcje gry lub wybrane postacie z konta gracza zostaną przeniesione na świat specjalny.
7. Używanie automatycznego odświeżania gry, pozostawienie przez gracza postaci bez kontroli w grze.

Blokada konta na stałe
8. Używanie botów. W wyjątkowych wypadkach, gdy np. gracz tylko „próbował” bota, możliwe jest warunkowe skrócenie blokady.

VI. FORUM


Postanowienia ogólne:
- nie rozpatrujemy zgłoszeń dotyczących postów starszych niż 7 dni,
- poza Regulaminem Forum obowiązuje także przestrzeganie Etykiety Gracza Margonem: http://pomoc.margonem.pl/index/view,250
- w przypadku recydywy zostanie zastosowany punkt 2 Zasad Ogólnych

Graczy łamiących Regulamin należy zgłaszać opiekunowi działu lub w przeznaczonym do tego temacie w odpowiednim dziale.
Przypominamy, że post zgłoszony za pomocą przycisku "zgłoś" zostanie przekazany opiekunom dopiero po trzecim zgłoszeniu.

Edycja posta może skutkować blokadą forum:
- gdy moderator po sprawdzeniu edytowanego posta dostrzeże zawartość niezgodną z Regulaminem.

Blokada forum do 3 dni:
1. Dublowanie tematów.
2. Łamanie zasad tematów i działów.
3. „Wyścigi” w zakładaniu kontynuacji tematów, w których zbliża się limit postów.
4. Handel przedmiotami z gry na forum (za wyjątkiem światów prywatnych, w których jest to dozwolone).
5. Spam.
6. Trollowanie na forum.
7. Udostępnianie odnośników do stron zawierających wulgaryzmy/epatujące erotyką, przemocą. Informacje o używkach/linki do straszenia "straszaki/screamery".
8. Reklamowanie/polecanie witryn, usług, sklepów/aukcji internetowych na Forum (wyjątek stanowi dział OT).

Blokada forum do 7 dni:
9. Wulgarne lub obraźliwe ocenianie postów.
10. Wszczynanie kłótni na forum. Podpuszczanie graczy pod autoknebla, celowe wprowadzanie w błąd, atakowanie swoimi wypowiedziami.
11. Cenzurowanie przekleństw (użycie skrótu wulgaryzmu, skróty obcojęzyczne, umieszczanie treści niejednoznacznych, wszelkie wykropkowane/wygwiazdkowane, zastąpione innymi znaczkami i literami wyrazy, itd.).
12. Umieszczanie treści wzywających do nienawiści na tle rasowym, podżeganie do samobójstwa, obrażanie uczuć religijnych, wyznaniowych (rasistowskie, antysemickie kawały/treści).

Blokada forum do 14 dni:
13. Plagiatowanie dzieł (opowiadania, wiersze, rysunki, fotografie, itp).

Blokada konta 3-7 dni:
14. Linki referencyjne – Wyjątek stanowią tematy w odpowiednich działach (Off-topic i Karczma), które mają przyzwolenie Moderatora Forum, np. tematy o różnych grach i nie mają charakteru spamu.
15. Szukanie oraz oferowanie zastępstwa do swojego/cudzego konta.

Blokada konta 14 - 30 dni:
16. Rozpowszechnianie pornografii, treści przeznaczonych dla dorosłych.
17. Rozpowszechnianie cudzych zdjęć bez zgody.

Blokada konta na stałe:
18. Zakładanie tematów, które pokazują, w jaki sposób wykorzystywać błędy w grze oraz używanie ich zamiast zgłoszenia do Administracji.