Etykieta gracza Margonem
Zmodyfikowany: 240 dni temu przez Achaja (9,625)

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Etykieta Gracza Margonem (zwana dalej Etykietą) to ogólnie pojęty zbiór zasad uczciwego korzystania z serwisu margonem.pl. Przez Administratorów Gry rozumie się osoby wyznaczone przez Usługodawcę, w szczególności Super Mistrzów Gry i Mistrzów Gry. W obrębie czatu i Forum funkcje pomocnicze pełnią Moderatorzy i Super Moderatorzy. Pozostałe terminy używane w Etykiecie są identyczne ze zdefiniowanymi w Regulaminie Gry dostępnym pod adresem http://pomoc.margonem.pl/index/view,323
1.2. Gracz we wszystkich dziedzinach Gry zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie pojętych zasad dobrego wychowania jak i netykiety. W przypadku niestosowania się do w/w zasad Gracz musi liczyć się z możliwością otrzymania kary.
1.3. Gracz zobowiązuje się do nazywania swoich postaci, klanu oraz innych elementów Gry, na które ma wpływ kulturalnie, w sposób nie naruszający niczyich praw ani dóbr osobistych. W nicku postaci dopuszczalne są tylko litery alfabetu łacińskiego oraz polskie znaki diakrytyczne. Zabrania się używania w nicku postaci Gracza nieprzyzwoitych wyrażeń lub obelg zarówno w języku polskim jak i obcym oraz rejestracji nicków o wymowie politycznej, rasistowskiej lub nawiązującej do innych stron internetowych. W szczególności zabronione są nazwy kojarzące się z faszyzmem, nazizmem, antysemityzmem, komunizmem i propagowaniem nienawiści. Ostateczną decyzję o poprawności nazwy, jej zmianie i karze podejmują Administratorzy Gry.
1.4. Usługodawca może nałożyć na Gracza następujące kary: „mute” – zakaz pisania na czacie ogólnym, „knebel” – zakaz pisania na Forum, „blokada konta” – zakaz używania danego konta, „ban IP” – zablokowanie korzystania z jakiegokolwiek konta dla użytkowników danego numeru IP. Większość kar nakładanych jest na czas określony – tzw. blokada czasowa. Karą ostateczną i nieodwracalną jest zablokowanie konta na stałe, skutkujące usunięciem konta po upływie terminu wskazanego w Regulaminie Gry.

2. Użytkowanie konta w grze Margonem.
2.1. Każdy Gracz może posiadać co najwyżej jedno konto w grze. Jeśli korzysta z dwóch lub więcej kont, zostaną one zablokowane.
Użytkownikiem konta jest właściciel e-maila przypisanego do konta.
2.2. Na jedno konto poza jego użytkownikiem może logować się wyłącznie zastępca, który musi zostać aktywowany w konfiguracji konta na opisanych tam zasadach.
2.3. Zastępca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń systemowych, które wynikają z tej funkcji, w szczególności nie może logować się na konto zastępowanego gracza używając hasła użytkownika.
2.4. Konto w grze można nieodpłatnie (nie otrzymując niczego w zamian) przekazać innej osobie, jednak należy spełnić następujące warunki:
a) w chwili przekazania konta, żadna z postaci na koncie nie może mieć przekroczonego poziomu 99,
b) konto, które ma zostać przekazane, nigdy wcześniej nie zmieniło użytkownika.
Nowy użytkownik konta zobowiązany jest niezwłocznie po przejęciu konta umieścić w profilu wpis o zmianie użytkownika wraz z datą zmiany. Informacje te muszą na stałe pozostać w profilu konta.
2.5. Każdy Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto. W przypadku złamania zasad Gry, kara nakładana jest na konto, bez względu na to, kto w momencie złamania zasad na nim przebywał.
2.6. W przypadku utracenia hasła do konta jedyna możliwość jego odzyskania to użycie panelu przypominania hasła. Hasło odzyskiwane jest za pośrednictwem e-maila. W przypadku nie podania adresu e-mail w konfiguracji konta lub utracenia dostępu do niego, Gracz może skorzystać z płatnej usługi premium pozwalającej na:
a) zmianę adresu poczty elektronicznej wpisanej w konfiguracji konta,
b) wpisanie przez Administratora Gry wskazanego przez gracza adresu poczty elektronicznej.
Szczegółowe warunki realizacji usługi dostępne są pod adresem http://pomoc.margonem.pl/index/view,322.
Jeśli Gracz zapomni lub straci hasło dostępu do konta w Grze i nie zdecyduje się skorzystać z usługi premium umożliwiającej zmianę lub wpisanie adresu e-mail, traci na zawsze dostęp do konta.
2.7. Data urodzenia jest dodatkowym zabezpieczeniem konta. Wpisanie daty w Konfiguracji Konta wymaga potwierdzenia prawidłowości wpisu po ok. 14 dniach od jego dokonania – informacja o wymaganym potwierdzeniu generowana jest automatycznie. W celu wejścia do Gry Gracz musi się z nią zapoznać i dokonać potwierdzenia lub odrzucić informację. Jest to jedyna możliwość korekty dokonanego wpisu. Po dokonaniu potwierdzenia data zostaje przypisana do konta na stałe i nie będzie jej można zmienić ani odzyskać. Jeżeli gracz utraci dostęp do konta z wpisaną datą i nie wie, jaka data została wpisana, konta nie można odzyskać bez względu na obecność pozostałych zabezpieczeń konta wskazanych w zakładce „Ogólne” Konfiguracji.
2.8. W przypadku bezpośredniej weryfikacji w grze przez Mistrza Gry, czy Gracz nie korzysta z nielegalnego oprogramowania/dodatku aktywnie wspomagającego grę, Gracz jest zobowiązany do reakcji i wykonywania instrukcji otrzymanych od Mistrza Gry.
2.9. Gracz przyjmuje do wiadomości ostrzeżenie, że niektóre działania podejmowane w Grze mogą podlegać odpowiedzialności karnej. W szczególności zagrożenie to występuje w przypadku kradzieży konta lub przedmiotów w Grze, kradzieży waluty premium lub kodów płatniczych, gróźb, które zagrażają bezpieczeństwu osoby, publikowania czyichś danych osobowych bez jego zgody, namawiania do cybersexu, rozpowszechniania pornografii, piractwa, plagiatowania i in.
W przypadku kradzieży konta innego Gracza, konto złodzieja zostaje bezwarunkowo zablokowane na stałe.

3. Wypowiadanie się w grze.
3.1. Każdy Gracz posiadający konto w grze Margonem posiada dostęp do Forum, który jednak może zostać zablokowany czasowo lub na stałe w przypadku nieodpowiedniego zachowania Gracza.
3.2. Blokada pisania na Forum (knebel) przydzielany jest przez Moderatorów Forum.
3.3. Knebel zostaje przydzielony za zachowania nieodpowiednie na Forum, w szczególności gdy Gracz:
a) zakłada temat w złym dziale,
b) zakłada temat lub pisze posty o bezsensownej treści,
c) używa wulgaryzmów, obraża Graczy lub inne osoby,
d) próbuje handlować,
e) zakłada tematy lub pisze posty celem podniesienia sobie reputacji,
f) wykazuje zachowania charakterystyczne dla trollowania,
g) popiera lub pozytywnie ocenia tematy albo posty, które są niezgodne z Regulaminem.
3.4. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały, treści, zdjęcia i grafiki, które umieści w grze, treści wypowiedzi na Forum Gry, wysyłane wiadomości do innych Graczy i inne teksty umieszczane przez siebie oraz zastępcę na stronach Gry.
3.5.Gracz zobowiązuje się do niepublikowania w grze żadnych materiałów i treści, które nie są jego własnością lub narażają prawa osób trzecich. Plagiatowanie twórczości innych osób jest szczególnie karane w grze.
3.6 Absolutnie zakazane jest publikowanie lub udostępnianie informacji o błędach w grze, które inni Gracze mogą wykorzystać. Błędy takie Gracz zobowiązany jest zgłosić natychmiast poprzez panel kontaktowy do Administratora Gry. Wszystkie pozostałe błędy należy zgłaszać na Forum w dziale ku temu przeznaczonym.
3.7. Wszędzie w grze niedopuszczalne jest wklejanie linków/odnośników do:
a) szkodliwego oprogramowania, w szczególności malware, spyware oraz wirusów,
b) linków referencyjnych. Jedyny wyjątek to profil Gracza,
c) reklam stron nie dotyczących Gry Margonem,
d) stron obraźliwych, wulgarnych lub tylko dla dorosłych.
3.8. Na Forum można przydzielać punkty reputacji wg swojej woli. Nie wolno jednak umawiać się z innymi Graczami celem sztucznego obniżenia lub podniesienia komuś reputacji. W szczególnych przypadkach reputacja może być ręcznie przez Administratorów Gry lub Moderatorów Forum edytowana, jeżeli zostanie uznane, że jej przydzielanie zostało nadużyte.

4. Zakazy w grze.
4.1. Zakazana jest każda forma uzyskiwania nieuczciwej, nieuprawnionej przewagi nad innymi Graczami, w szczególności:
a) używanie programów aktywnie wspomagających grę,
b) tzw. „farming” – zakładanie lub używanie wielu kont dla korzyści jednego,
c) wykorzystywanie błędów w grze.
4.2. Pozostałe czynności zabronione to:
a) handel kontami w jakiejkolwiek formie i na każdym poziomie,
b) handel złotem lub Smoczymi Łuskami, za wyjątkiem dopuszczonych form handlu w grze,
c) oferowanie złota lub innych korzyści w zamian za punkty honoru lub reputację,
d) rozpowszechnianie linków do stron wyłudzających hasła do kont,
e) prześladowanie/nękanie innych Graczy,
f) plagiatowanie twórczości innych, w tym stron klanowych oraz ogólnie pojętego słowa pisanego w dziale Publicystyka na Forum,
g) sprzedawanie informacji o lokacji herosów.
4.3. Zabronione jest podszywanie się pod znanych Graczy oraz Moderatorów i Administratorów Gry zarówno aktualnych, jak i byłych, poprzez ustawianie sobie łudząco podobnego pseudonimu. W przypadku naruszenia tego zakazu, nazwa postaci zostanie zmieniona przez Administratorów Gry bez konsultacji z Graczem.

5. Postanowienia końcowe.
5.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy zawierane pomiędzy Graczami i nie egzekwuje w żaden sposób ich przestrzegania.
5.2. W przypadku niejasności Etykiety lub jej interpretacji wszelkie wątpliwości są wyjaśniane przez Administratorów Gry.
5.3. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Etykiety. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie w serwisie margonem.pl.
5.4. Kary nakładane przez Administratorów Gry są zależne od nich i nie podlegają negocjacjom.
5.5. Twórcy gry w uzasadnionych okolicznościach mogą zwolnić danego użytkownika z przestrzegania wybranych punktów Etykiety, jakkolwiek nie może to prowadzić do nadużyć względem pozostałych graczy.
5.6. Wszelkie sprawy związane z nieprzestrzeganiem zapisów Etykiety Gracza, w tym reklamacje blokad nałożonych na jej podstawie, podlegają rozpatrzeniu w trybie opisanym w punkcie IX ust. 4 – 9 Regulaminu gry.