Przetwarzanie danych osobowych
Zmodyfikowany: 179 dni temu przez Angie (74,459)


PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I. Postanowienia ogólne.
1. Dokument zatytułowany „Ochrona i przetwarzanie danych osobowych” informuje o zakresie i celach gromadzenia, przetwarzania danych osobowych oraz środkach ochrony podejmowanych w celu zabezpieczenia danych przed dostępem nieuprawnionych osób.
2. Administratorem danych osobowych Graczy jest spółka Garmory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Pod Młynem 1C, 40-313 Katowice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000519387, NIP: 548-258-11-84, REGON: 241114139
3. Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r poz. 922), zwana dalej Ustawą.
4. Terminy używane w niniejszym dokumencie są identyczne ze zdefiniowanymi w Regulaminie Gry dostępnym pod adresem internetowym http://pomoc.margonem.pl/index/view,323
5. Zgoda na udostępnienie danych, o których mowa w dalszych punktach dokumentu, nie jest wymagana do założenia konta i gry na poziomie podstawowym. Jej wyrażenie może być jednak konieczne w przypadku:
a) zamiaru skorzystania z nieodpłatnej usługi zabezpieczenia konta przed utratą danych umożliwiających zalogowanie w serwisie margonem.pl
b) zamiaru skorzystania z możliwości zakupu waluty premium (Smocze Łuski) oraz niektórych usług dostępnych za tę walutę,
c) zamiaru złożenia reklamacji lub zgłoszenia wymagającego weryfikacji użytkownika konta.
6. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, o posiadaniu do tego zdolności prawnej.
7. Użytkownik wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych może ją w każdej chwili cofnąć. Cofnięcie zgody będzie nieskuteczne, jeżeli Użytkownik wcześniej dokonał którejkolwiek z czynności wymienionych w punkcie 5.a – c.
8. Cofnięcie zgody lub prośba o usunięcie danych wymaga formy pisemnej. Wnioski w tej sprawie należy kierować na Panel Kontaktowy: http://support.garmory.pl/ lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy wskazany w Regulaminie gry.

II. Cel i zakres przetwarzania danych.
1. W Grze ani w żadnym z jej elementów nie są gromadzone ani przetwarzane:
a) dane osobowe wrażliwe, w szczególności ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia i inne o których mowa w Ustawie,
b) numery PESEL i NIP.
2. Dane osobowe Graczy są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla celów prawidłowego funkcjonowania serwisu margonem.pl, w szczególności zapewnienia możliwości realizowania w pełnym zakresie usługi będącej przedmiotem umowy pomiędzy Usługodawcą – Administratorem danych, a Usługobiorcą – Graczem, obejmującej także procedury reklamacyjne ustanowione na wypadek utraty przez Gracza dostępu do konta w Grze oraz dotyczących funkcjonowania Gry, usług płatnych i kar nałożonych na Gracza przez Usługodawcę.
3. Zbiór danych gromadzonych i przetwarzanych przez Usługodawcę obejmuje następujące dane, ze wskazaniem celów, dla których są gromadzone i przechowywane:
a) adres poczty elektronicznej (e-mail)
- zabezpieczenie konta (podawane podczas procesu rejestracji lub w późniejszym terminie), umożliwiające odzyskanie hasła do konta,
- weryfikacja użytkownika (w przypadkach przewidzianych w Regulaminie gry),
- reklamacje i inna korespondencja,
b) numer telefonu:
- zabezpieczenie konta przed kradzieżą,
- weryfikacja przy odzyskiwaniu hasła do konta,
- rozpatrywanie reklamacji dotyczących zakupu Smoczych Łusek w grze,
c) profil FB:
- zabezpieczenie konta przed kradzieżą,
- weryfikacja przy odzyskiwaniu hasła do konta,
- weryfikacja użytkownika,
d) adres zamieszkania wraz z imieniem i nazwiskiem:
- wysyłka nagród rzeczowych zdobytych przez Graczy w konkursach,
- wysyłka faktury VAT za płatną usługę dostarczoną przez Usługodawcę,
e) imię i nazwisko wraz z numerem konta bankowego,
- weryfikacja płatności (np. w przypadku braku informacji w tytule przelewu),
- rozpatrywanie reklamacji dotyczących zakupu Smoczych Łusek.
4. Podanie przez Gracza danych osobowych i zgoda na ich gromadzenie i przetwarzanie wraz z danymi pozyskiwanymi automatycznie w trakcie realizacji usługi jest dobrowolna i nie jest niezbędna do świadczenia usługi przez Usługodawcę na poziomie podstawowym. Przez poziom podstawowy rozumie się:
- korzystanie z gry z wyłączeniem usług dostępnych za walutę premium (Smocze Łuski),
- korzystanie z Forum,
- możliwość kontaktu z Administracją gry za pośrednictwem Panelu Kontaktowego.
5. Odmowa wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych ujętych w punkcie II.3.a-f nie uniemożliwia rejestracji Konta oraz gry na nim, ale może w poważnym stopniu ograniczyć dostęp do funkcjonalności serwisu m.in. takich, jak:
a) odzyskanie hasła,
b) odzyskanie skradzionego konta,
c) złożenie reklamacji dotyczącej konta lub przypisanej do niego waluty premium.
6. W przypadku wygranej Gracza w konkursie lub promocji organizowanej przez
Usługodawcę i konieczności dopełnienia formalności wymaganych przez prawo, a
także dostarczenia wygranej na wskazany adres, odmowa podania danych lub podanie
danych nieprawdziwych w takim przypadku skutkuje automatyczną utratą prawa do odbioru nagrody.

III. Udostępnianie i ochrona danych osobowych.
1. Administrator danych zapewnia zabezpieczenie gromadzonych i przetwarzanych danych przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
2. Zabezpieczenia stosowane przez Administratora obejmują środki techniczne, elektroniczne, fizyczne, organizacyjne oraz umowne.
3. W ramach umów zawartych przez Usługodawcę z podmiotami realizującymi proces płatności wymagający podania wybranych danych osobowych, podjęte zostały szczególne środki (klauzule umowne) mające zabezpieczyć przestrzeganie Ustawy w zakresie gospodarowania powierzonymi danymi. Za faktyczne wykorzystanie danych przez wymienione podmioty Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych Gracza
uprawnionym osobom i organom, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących
przepisów prawa.

IV. Postanowienia końcowe.
1. Każdy Gracz posiada z mocy Ustawy i na przedstawionych w niej warunkach prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
2. W celu uzyskania dostępu do niektórych danych, Gracz może zostać poproszony o podanie danych ukrytych po dokonaniu edycji przez Gracza w konfiguracji konta, zapewniających bezpieczeństwo Konta Gracza i widocznych jedynie dla Administratora.
3.Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez maksymalnie 10 lat liczonych jako okres:
a) od ostatniej aktywności konta,
b) od złożenia skutecznego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.