Zasady światów prywatnych


Oficjalne zasady światów prywatnych

I. SPRAWY FORMALNE
1. Procedura zakupu świata prywatnego opisana została w pkt II niniejszego regulaminu.
2. Świat prywatny może posiadać jednego Zarządcę. Wyjątkiem są niektóre światy utworzone na starych zasadach.
3. Nowy świat prywatny może powstać tylko w przypadku, gdy w grze funkcjonuje mniej niż 32 serwery prywatne zarządzane przez Graczy.
4. Rezygnacja z serwera lub też jego zamknięcie z powodu przekroczenia debetu nie daje prawa do jakichkolwiek zwrotów SŁ czy innych środków.
5. Postaci ze świata prywatnego nie można przenosić na światy zwykłe. Jeśli postać była przeniesiona ze świata zwykłego, powrót jest niemożliwy.
6. Nazwa świata powinna być jednym, łatwym do zapamiętania wyrazem (maks. 12 znaków), zgodnym z powszechnymi normami społecznymi i netykietą. Nazwa musi składać się wyłącznie z liter alfabetu angielskiego, żadne inne znaki, w tym spacje, myślniki itp. nie są dopuszczalne. Mile widziane są nazwy polskie związane z tematem fantasy. Nazwę aprobuje Super Mistrz Gry lub Administrator.
7. Światy prywatne zawsze są traktowane indywidualnie, dlatego każdy przypadek przekroczenia debetu, kosztów czy innych spraw jest rozpatrywany osobno i możliwe są drobne odstępstwa od zasad w uzasadnionych przypadkach. O takich odstępstwach decyduje Administrator.

II. ZAKUP ŚWIATA PRYWATNEGO
1. Po zamknięciu któregoś ze światów prywatnych, kiedy liczba zajętych slotów spadnie poniżej 32, w blogu technicznym Usługodawca poinformuje o dostępnej rezerwacji.
2. Szczegółowy sposób rezerwacji zostanie każdorazowo przedstawiony w blogu technicznym.
3. Rezerwacji może dokonać zalogowany Użytkownik:
a) zdecydowany na zakup świata prywatnego,
b) któremu w przeszłości nie została odebrana ranga Zarządcy świata prywatnego z powodu naruszenia Regulaminu Gry. Gracz przystępujący do rezerwacji deklaruje, że spełnia ten warunek i jest świadomy możliwości odebrania mu rangi Zarządcy w przypadku wyjścia na jaw tego faktu w przyszłości,
c) posiadający reputację minimum na poziomie 100, której stan wyświetlany jest w profilu konta,
d) którego staż konta wynosi minimum 365 dni.
4. Z konta Gracza, który został wytypowany w rekrutacji pobieranych jest 2 250 Smoczych Łusek w formie zaliczki.
5. Cały proces tworzenia świata prowadzony jest przez panel kontaktowy z Graczem w wątku przeznaczonym do rezerwacji.
6. Aby Gracz stał się Zarządcą świata prywatnego musi wykonać wpłatę przynajmniej 1500 zł w postaci przelewu lub przekazu pocztowego na konto firmowe Garmory sp. z o.o. 88 1050 1083 1000 0023 3838 8750 (ING Bank Śląski). Wpłaty nie można wykonać w postaci SŁ. Pieniądze nie mogą pochodzić z jakiejkolwiek zbiórki od Graczy. Bez wykonania takiej wpłaty niemożliwe jest powstanie świata prywatnego. W razie niepowodzenia utworzenia świata prywatnego, wpłaty Zarządców są zwracane.
7. Koszt zakupu prywatnego świata wynosi 375000SŁ.
8. Świat musi przynosić miesięcznie 37 500 Smoczych Łusek zysku za każdy pełny miesiąc, nie licząc pierwszego po instalacji.
9. W przypadku, gdy miesięczny zysk jest niższy niż 37 500 SŁ, tworzony jest debet. Jeśli debet przekroczy 75 000 SŁ długu, świat jest zamykany, tzn. dokonywana jest fuzja z Unią, o której mowa w pkt VIII niniejszego regulaminu.
10. W przypadku, gdy miesięczny zysk jest wyższy niż 37 500 SŁ, stan ten nie przechodzi na następny miesiąc. Jeśli jednak świat posiada aktualnie debet, jest on pokrywany z nadwyżki.
11. W przypadku niepowodzenia otwarcia świata prywatnego, Gracze którzy wpłacili co najmniej 3750SŁ do skarbca klanu mogą starać się o ich wypłacenie i przeniesienie na konto Gracza w grze. Tę procedurę można zastosować tylko podczas nieudanej zbiórki, nie dotyczy to trwającej zbiórki na świat prywatny.
12. Podstawowym warunkiem założenia świata prywatnego jest wpłata, o której mowa w punkcie II.6 Zasad Światów Prywatnych. Resztę SŁ należy przekazać przez maksymalnie 10 różnych źródeł. Pozostałą formą płatności jest indywidualna wpłata do skarbca klanu utworzonego w celu zebrania środków na świat prywatny przez Usługodawcę. Przekazywanie innym Graczom kodów paysafecard lub w inny sposób środków na świat prywatny jest potencjalnie niebezpieczne i Usługodawca stanowczo to odradza oraz nie bierze odpowiedzialności za takie zachowania. W przypadku dużej kwoty możliwe jest również pobranie płatności bezpośrednio z konta postaci Gracza.

III. DOPUSZCZALNE CECHY INDYWIDUALNE ŚWIATÓW
1. Każdy świat może posiadać zestaw swoich wyjątkowych cech ustalonych przez Zarządców świata prywatnego przy pomocy panelu zarządzania światem prywatnym.
2. Lista dopuszczalnych mnożników globalnych:
- doświadczenie z potworków do 5x,
- doświadczenie z questów do 5x,
- czas odnawiania się potworków do 3x,
- zmniejszenie szansy na brak przedmiotu z walki do 4x,
- osłabienie tytanów do 50% (atak, punkty życia, obrona),
- zdobyte punkty honoru do 3x.
3. Możliwości dodatkowe:
- niszczenie łupów przy różnicy poziomów od 13 do 50,
- wyłączenie karania za wulgaryzmy,
- włączenie PvP przez całą dobę,
- włączenie non PvP przez całą dobę,
- włączenie komendy narracji,
- włączenie komendy opisu własnych czynności Gracza,
- możliwość ustawienia własnego dodatku globalnego,
- możliwość ustawienia własnej reklamy na czacie,
- Zarządcy mogą mianować SM (super moderator) i MC (moderator czatu) na świecie prywatnym.
4. Zarządcy światów prywatnych tworzą Regulamin Świata Prywatnego, który powinien być zgodny z Regulaminem, Taryfikatorem i Oficjalnymi Zasadami Prywatnych Światów. Regulamin Świata Prywatnego podlega zatwierdzeniu przez Usługodawcę.
5. Zarządca świata prywatnego ma obowiązek dostarczenia regulaminu świata prywatnego w ciągu 1 miesiąca od aktywowania świata. Regulamin zostanie sprawdzony przez Usługodawcę, w razie akceptacji zostanie opublikowany w Statystykach na stronie głównej Margonem i odtąd będzie oficjalnym i obowiązującym regulaminem tego świata.
6. W razie braku, niedostarczenia regulaminu lub opóźniania akceptacji przez niestosowanie się do zaleceń dotyczących zawartości regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustawienia własnego zbioru zasad, które zostaną potraktowane jako obowiązujące.
7. W przypadku zmian parametrów świata, Gracze powinni być poinformowani o planowanych modyfikacjach z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.

IV. DODATKOWE ZMIANY OBOWIĄZKOWE
1. Aby założyć postać na świecie prywatnym należy otrzymać zaproszenie do tego świata.
2. Przy zakładaniu nowej postaci Gracz otrzymuje 360 min wyczerpania, które przechodzi na kolejne dni gry. Wyczerpanie w nocy nie jest odnawiane.
3. Główną formą zdobycia dodatkowego wyczerpania jest jego zakup w panelu usług Premium.
4. Światy prywatne posiadają odrębne rankingi. Postacie są normalnie widoczne w profilu.

V. ZNIŻKI SŁ
1. Zarządca, który nabył swoją rangę w wyniku zakupu świata prywatnego, może skorzystać z jednorazowej zniżki 50% na jedną z wymienionych usług:
a) Przeniesienie postaci na inny świat,
b) Wprowadzenie stroju indywidualnego Gracza,
c) Wprowadzenie wyglądu indywidualnego Gracza na inny świat.
Szczegóły usług przedstawione są w artykule Płatności w grze Margonem.

VI. PROWADZENIE I GRA NA ŚWIECIE PRYWATNYM
1. Zarządcy światów prywatnych mogą zapraszać dowolne osoby na swój świat, ale nie mogą żądać od nich zapłaty. Jedynym wyjątkiem jest składanie się na serwer przed jego założeniem do skarbca klanowego. W późniejszym czasie za handel zaproszeniami grozi zablokowaniem konta na stałe.
2. Dopuszcza się wysyłanie zaproszeń na kolejną postać za walutę światów prywatnych, którą Gracze są wynagradzani między innymi za udział w konkursach, zabawach, za działanie na korzyść świata prywatnego itp. Niedopuszczalne jest sprzedawanie tej waluty Graczom za inne dobra, z których Zarządca czerpałby korzyści.
3. Dopuszcza się wysyłanie zaproszeń na kolejną postać Gracza posiadającego już postać na świecie za złoto lub przedmioty w grze. Warunkiem jest, aby te przedmioty lub złoto były przekazywane tylko w obrębie świata prywatnego, którego zaproszenie dotyczy.
4. Gracz, który zakupił zaproszenie na świat prywatny za środki pieniężne, usługi lub inne dobra niebędące według niniejszego regulaminu wyjątkami, zostaje zablokowany czasowo, a jego postacie z tego świata prywatnego zostają przeniesione na Syberię.
5. Zarządca świata prywatnego ma obowiązek umieszczenia jasnej informacji w swoim profilu, że jest Zarządcą danego świata oraz sposobu kontaktu (adres e-mail, komunikator, formularz na stronie WWW). Zarządca jest zobowiązany do odpowiedzi na wiadomości związane ze swoim światem prywatnym co najmniej raz w tygodniu. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest zamknięcie rekrutacji na dany świat prywatny. Informację o tym należy zamieścić obok lub zamiast informacji kontaktowych.
6. Zarządca świata prywatnego nie ma możliwości powoływania nowych Zarządców. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której Zarządca będący założycielem serwera, powołuje kogoś na swoje miejsce w związku z dobrowolną rezygnacją z funkcji Zarządcy świata prywatnego.
7. Zarządca świata ma obowiązek logowania się na swój świat prywatny i zajmowania się sprawami tego świata. W przypadku niezgłoszonej nieobecności lub zaniedbania spraw świata prywatnego przez okres miesiąca, Usługodawca ma prawo do usunięcia tego Zarządcy.
8. Zarządca zobowiązany jest do jawnego, starannego prowadzenia dokumentacji dotyczącej nakładanych kar oraz innych ważniejszych danych niezbędnych do egzekwowania przestrzegania regulaminu świata prywatnego (na przykład w formie tematu na forum światów prywatnych).
9. Po miesiącu sprawy ulegają przedawnieniu. Zarządca nie powinien karać Graczy za zdarzenia starsze. Zarządca może ustalić krótszy okres w regulaminie swojego świata.
10. W sytuacjach spornych, gdy niemożliwe jest rozwiązanie konfliktu pomiędzy Graczem a Zarządcą, Mistrz Gry może podjąć wiążące decyzje w sporze.
11. Zarządca ma obowiązek dbać o aktualizowanie informacji zawartych w regulaminie swojego świata.
12. Zarządca chcący nagrodzić Gracza za opłacenie dodatku globalnego lub jego stworzenie elementami gry lub walutą serwerową, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się w tej sprawie z administracją gry w celu uzyskania pozwolenia i poznania warunków takiej operacji. Zarządca nie może czerpać z tego tytułu żadnych korzyści.
13. Logi gry dostępne Zarządcom powinny służyć jedynie do weryfikacji zgłoszeń. Nie powinny być źródłem do informowania wybranych Graczy o na przykład ostatnim zabiciu herosa/tytana. Takie praktyki są niedozwolone. Wyjątkiem od tej zasady jest udostępnienie informacji wszystkim Graczom.
14. Zarządca świata prywatnego może zostać odwołany tylko jeśli wszyscy pozostali Zarządcy jednogłośnie przedstawią ku temu konkretne powody.
15. Kary na świecie prywatnym przydzielają ich Zarządcy, SM (super moderatorzy) i MC (moderatorzy czatu). Katalog kar określa Regulamin oraz Regulamin Świata Prywatnego. Od kary nałożonej przez Zarządcę świata prywatnego przysługuje odwołanie do Usługodawcy w trybie określonym w pkt. IX ust. 4-9 Regulaminu. Zarządcy światów prywatnych, SM i MC są również zobowiązani do przestrzegania własnego Regulaminu Świata Prywatnego. Możliwe kary to:
a) mute – zabranie możliwości wypowiadania się na czacie oficjalnym do 72 godzin (nakłada MC, SM lub Zarządca);
b) kill – zabicie postaci w grze na czas do 336 godzin (nakłada SM lub Zarządca);
c) wykluczenie ze świata prywatnego (nakłada Zarządca), wykluczenie opisane jest dokładnie w pkt VII niniejszego regulaminu;
d) inne, których działanie jest szczegółowo omówione z Zarządcą i ściśle ujęte w regulaminie świata prywatnego.
16. W przypadku naruszenia Regulaminu gry lub Etykiety Gracza Margonem przez uczestnika świata prywatnego, Zarządca świata prywatnego ma prawo zgłoszenia zachowania Gracza za pośrednictwem Supportu, gdzie zostanie rozpatrzone zgodnie z ogólnymi zasadami.
17. Gracze świata prywatnego nie mogą używać elementów gry wprowadzonych przez innych Graczy bez ich zgody, za pomocą np.: dodatku globalnego. Nie można też używać dodatków, by symulować płatne opcje gry, jak np.: stroje indywidualne.
18. Zarządca świata prywatnego nie powinien zmuszać Graczy do używania dodatku globalnego oraz nie powinien blokować możliwości wyłączenia przez Graczy takiego dodatku. Decydując się na taki nakaz oraz blokadę, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za kod i funkcje dodatku globalnego.
19. W razie naruszenia Regulaminu, Oficjalnych Zasad Prywatnych Światów lub Regulaminu Świata Prywatnego, Usługodawca może zastosować następujące kary wobec Zarządców świata prywatnego:
- upomnienie,
- wprowadzenie zmian w regulaminie świata prywatnego,
- blokada konta,
- usunięcie postaci,
- czasowe usunięcie Zarządców Świata Prywatnego i ustawienie na świecie prywatnym parametrów świata zwykłego,
- stałe usunięcie Zarządców Świata Prywatnego,
- zawieszenie działania świata prywatnego,
- zamknięcie świata prywatnego.
W przypadku nałożenia kar na Zarządców Świata Prywatnego, żadnemu z Zarządców i Graczy nie przysługuje rekompensata za wydane Smocze Łuski.
20. Od nałożonej kary przysługuje odwołanie do Usługodawcy w trybie określonym w pkt IX ust. 4-9 Regulaminu.
21. W przypadku wprowadzania dodatków globalnych na świat prywatny, Zarządcy tego świata mają obowiązek dopilnować, by te dodatki nie blokowały Graczom możliwości gry.
22. Zarządca, który został usunięty ze swojego świata prywatnego z powodu naruszeń Regulaminu Gry, Zasad Światów Prywatnych, nie ma prawa posiadać na żadnym świecie rangi Zarządcy, SM, MC, ani nie może być założycielem lub współzałożycielem nowego świata prywatnego.
23. W przypadku, jeśli na świecie prywatnym nie pozostanie żaden Zarządca, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyboru nowego Zarządcy lub przeprowadzenia wyborów nowego Zarządcy świata prywatnego. Nowy, wybrany Zarządca jest powoływany na okres próbny.
24. Zarządca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na wszystkie sprawy kierowane do niego przez Mistrza Gry na panelu kontaktowym w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
25. Zarządca świata prywatnego zobowiązany jest do współpracy z Usługodawcą. Za brak współpracy rozumie się m.in. utrudnianie rozwiązywania spraw związanych ze światem.

VII. ŚWIAT WYRZUTKÓW
1. Stworzony jest świat wyrzutków o nazwie Syberia, do którego mogą zostać przeniesieni Gracze, na których została nałożona kara wykluczenia ze świata prywatnego.
2. Gracze zesłani na świat wyrzutków przenoszą tam tylko własną postać z ekwipunkiem oraz zawartością toreb. Depozyt, poczta, klan oraz przedmioty ulokowane w innych miejscach nie są przenoszone.
3. Zarządca świata prywatnego oznacza postać Gracza do wykluczenia, a przeniesienie następuje po 10 dniach od chwili oznaczenia. Przez ten czas ukarany Gracz ma szansę odwołać się od decyzji do Zarządcy świata prywatnego, który może tę decyzję cofnąć.
4. Środki zgromadzone na postaci Gracza w świecie prywatnym, z którego został wykluczony, przechodzą do Świata Wyrzutków, chyba że zostały uzyskanie w sposób sprzeczny z Regulaminem, Etykietą, Oficjalnymi Zasadami Prywatnych Światów lub Regulaminem Świata Prywatnego.
5. Zarządcą świata wyrzutków jest Usługodawca.
6. Na świecie wyrzutków obowiązują zasady identyczne jak na każdym świecie zwykłym z następującymi wyjątkami:
a) Mnożniki globalne na świecie wyrzutków są ustalone w połowie pomiędzy wartością obowiązującą na świecie zwykłym, a maksymalną dopuszczalną wartością na świecie prywatnym.
b) Wyczerpanie nie jest okresowo odnawiane. Gracz musi kupować je za Smocze Łuski. Do zdobywania przedmiotów z potworków konieczne jest posiadanie wyczerpania lub wykupienie dodatniego bądź ujemnego wyczerpania Premium.
c) Przez pierwszy miesiąc po karnym przeniesieniu postaci ze świata prywatnego, postać ta ma nałożoną miesięczną karę zabicia (kill).
d) Podczas płatnego przeniesienia postaci na świat Syberia, Gracz nie otrzymuje miesięcznej kary zabicia (killa). Przenosiny na świat Syberia wiążą się z koniecznością spełnienia pełnych zasad i limitów określonych w usłudze przeniesienie postaci na inny świat.
e) Maksymalnie dopuszczanych jest tam 6 postaci w obrębie jednego Konta. W przypadku przeniesienia kolejnej, Gracz będzie musiał samodzielnie wybrać i usunąć jedną z postaci zanim będzie mógł kontynuować grę.
7. Skrócenie miesięcznej kary w postaci killa jest możliwe w sytuacji, gdy Gracz zostaje przeniesiony na świat Syberia:
a) dobrowolnie,
b) w rezultacie dokonania resetu postaci,
c) w wyniku zesłania będącego skutkiem negatywnej oceny tzw. okresu próbnego, o ile Regulamin Świata nie wymaga podania przyczyny popartej dowodami.
Gracz ubiegający się o skrócenie kary powinien napisać zgłoszenie na Panel Kontaktowy w zakładce "Serwery Prywatne" z prośbą o anulowanie killa. W zgłoszeniu należy zamieścić link do posta na Forum, w którym Zarządca Świata Prywatnego potwierdził takie zesłanie. W chwili rejestracji zgłoszenia, postać, której dotyczy zgłoszenie, musi znajdować się na Syberii (nie może być w trakcie przenoszenia).

VIII. POŁĄCZENIE ZE ŚWIATEM UNIA
1. Każdy świat prywatny posiada jednorazową możliwość zmiany jego Zarządcy.
2. W przypadku rezygnacji kolejnego Zarządcy, dany świat prywatny zostaje połączony z serwerem Unia.
3. Światem Unia zarządza administracja gry i jest on podporządkowany ogólnemu regulaminowi Margonem oraz wewnętrznemu regulaminowi tego świata.
4. Świat Unia posiada wszystkie statystyki ustawione na maksymalnym poziomie.
5. Administracja zastrzega sobie możliwość do udzielenia zgody na funkcjonowanie serwera prywatnego pomimo więcej niż jednej zmiany Zarządcy na tym świecie. Decyzja uzależniona będzie od wcześniejszego funkcjonowania świata.
Drukuj