Regulamin


REGULAMIN GRY MARGONEM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach serwisu margonem.pl oraz dostępu do gry internetowej „Margonem” dostępnej na tym serwisie, a także zawiera inne informacje wymagane przez prawo.
2. Adresem internetowym gry „Margonem” jest www.margonem.pl.
3. Definicje:
a) Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną;
b) Gra - platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stanowiąca grę internetową o nazwie „Margonem” zamieszczona pod głównym adresem internetowym www.margonem.pl;
c) Usługodawca – właściciel serwisu zarządzający i prowadzący serwis margonem.pl. Informacje na temat podmiotu znajdują się w pkt II niniejszego Regulaminu;
d) Gracz (Usługobiorca, Użytkownik) - każda osoba, która zarejestrowała się w Grze i korzysta lub korzystała z Konta w Grze w jakikolwiek sposób;
e) Konto – struktura informatyczna utworzona na wniosek Gracza podczas rejestracji w bazie Gry zawierająca pola z parametrami wykorzystywanymi w Grze będąca powiązana z unikalnym Loginem. Korzystanie z Konta wymaga znajomości Loginu i hasła dostępowego;
f) ID – indywidualny i unikalny numer Konta Gracza nadawany w momencie zakładania nowego Konta w Grze podczas procesu rejestracji;
g) Login – indywidualna nazwa Konta Gracza wybierana przez Gracza w momencie zakładania nowego Konta w Grze podczas procesu rejestracji;
h) Pseudonim – widzialny dla wszystkich Graczy identyfikator Gracza;
i) Forum Gry – struktura informacyjna służąca do wymiany informacji pomiędzy Graczami. Możliwość umieszczania informacji na Forum Gry jest dostępna po zalogowaniu się na Konto Gry. Każda informacja na Forum Gry jest automatycznie podpisywana Pseudonimem Gracza. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczoną na Forum Gry. Forum Gry jest podzielone na wątki tematyczne, w których należy umieszczać treści związane z tytułem wątku;
j) Smocze Łuski – specjalne punkty w Grze, doładowywane przez Usługodawcę płatnie. Punkty te, Gracze mogą wymieniać w Grze na dodatkowe elementy Gry, specjalne usługi, dostęp do miejsc lub inne przywileje opisane na podstronie Płatności w Grze Margonem w dokumentacji Gry lub też dostępne u różnych NPC w Grze;
k) Zakładka „Smocze Łuski” – specjalna strona w serwisie margonem.pl, dostępna z poziomu narzędzia „Konfiguracja” każdego Konta w Grze;
l) Narzędzie „Konfiguracja” - zbiór narzędzi dla danego Konta w serwisie margonem.pl dostępnych z menu „Narzędzia” tego serwisu lub z adresu http://www.margonem.pl/?task=config;
m) NPC - postać kierowana przez komputer, z którą Gracz może wchodzić w interakcje poprzez przygotowany dialog, sklep lub inne czynności przewidziane przez system Gry;
n) wszelkie inne terminy związane z samą Grą oraz mechaniką Gry znajdują się w dokumentacji online Gry pod adresem: http://pomoc.margonem.pl/
4. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Taryfikatora oraz Zasad światów prywatnych.
5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin za pośrednictwem serwisu margonem.pl.
6. Na żądanie Użytkownika, Usługodawca udostępnia temu Użytkownikowi Regulamin w formie
dokumentu PDF, tak aby Użytkownik mógł pozyskać, odtwarzać i utrwalać Regulamin za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

II. PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI
Właścicielem serwisu internetowego margonem.pl jest Garmory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, Pod Młynem 1C, 40-313 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000519387,
NIP: 548-258- 11-84, REGON: 241114139, zwana w niniejszym Regulaminie "Usługodawcą".

III. TECHNICZNE UWARUNKOWANIA ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Aby zostać Użytkownikiem serwisu margonem.pl i samej Gry wymagane jest posiadanie przeglądarki internetowej Firefox, Google Chrome lub Internet Explorer w ostatnio wydanej wersji (starsze mogą, acz nie muszą działać), szybkie łącze internetowe, rozdzielczość ekranu minimum 800x600 (zalecane 1024x768).
2. Przeglądarka Gracza musi mieć włączoną obsługę JavaScript.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do używania plików cookies w celu poprawnego działania Gry, ściśle według zasad określonych w Polityce cookies, dostępnej pod adresem http://garmory.pl/art/view,3
4. Użytkownik, korzystając z Gry oraz Serwisu margonem.pl, nie może używać programów lub usług zapewniających anonimowe proxy, czyli takich, które nie podają źródła, z którego pochodzi połączenie z Grą.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE W SERWISIE MARGONEM.PL
1. Podstawowym przedmiotem działalności serwisu margonem.pl jest udostępnienie Użytkownikom możliwości Gry przez przeglądarkę internetową w Grę „Margonem”. W tym celu Usługodawca udostępnia zasoby swojego (lub dzierżawionego) systemu teleinformatycznego oraz wymagane oprogramowanie po stronie serwera (silnik Gry, strona WWW) oraz przeglądarki (klient Gry).
2. Korzystanie z serwisu margonem.pl oraz samej Gry jest dobrowolne i w podstawowym zakresie bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za wybrane usługi lub elementy Gry, ujęte w Regulaminie, osobnym cenniku lub w zakładce „Płatności w grze Margonem”.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w serwisie
margonem.pl jak i samej Grze.

V. REJESTRACJA W GRZE
1.Rejestracja w Grze jest bezpłatna.
2. Rejestracja powoduje stworzenie Konta na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i oznacza, że Użytkownik zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował ją w całości.
3. Osoba chcąca dokonać rejestracji oświadcza, że ukończyła 13 lat.
4. Rejestracja w Grze jest jednoznaczna z zawarciem umowy z Usługodawcą, na warunkach określonych w Regulaminie.
5. Rejestracja osoby dokonywana jest po wybraniu opcji „szybka rejestracja” i prawidłowym wypełnieniu formularza umożliwiającego dodanie nowego Konta Gracza do Gry.
6. Po prawidłowym przyjęciu przez system danych Gracza automatycznie jest tworzone nowe Konto w Grze. Login wraz z hasłem podanym przez Gracza w formularzu umożliwia zalogowanie do Gry.
7. Gracz odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Gracza hasła oraz Loginu oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.
8. Gracz ma obowiązek aktualizować swój adres e-mail. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane nieprawidłowością lub nieaktualnością w/w adresu.
9. W przypadku:
a) utraty przez Gracza dostępu do skrzynki poczty elektronicznej, wskazanej w procesie rejestracji jako e-mail, lub później zmienionej przez Gracza lub na jego życzenie, nie ma możliwości zmiany tego adresu za wyjątkiem płatnej usługi premium pozwalającej na zmianę zapisanego w strukturze Konta adresu poczty elektronicznej. Jeśli Gracz zapomni lub straci hasło dostępu do Konta w Grze inie zdecyduje się skorzystać z usługi premium umożliwiającej zmianę adresu e-mail, traci na zawsze dostęp do Konta.
b) zmiany przez nieuprawnioną osobę trzecią adresu poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika, przywrócenie adresu e-mail Użytkownika Konta następuje nieodpłatnie o ile zachował dostęp do tego e-maila.
W przypadku braku dostępu jedyną możliwością odzyskania Konta jest skorzystanie przez Użytkownika z płatnej usługi premium zmiany e-maila.
10. Gracz oświadcza, że podawane przez niego dane:
a) są prawdziwe;
b) nie naruszają praw osób trzecich;
c) nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych.
11. Konto jest wartością niematerialną. Nie może ono stanowić przedmiotu handlu/wymiany/darowizny niezależnie od poziomu konta.
12. Elementami Konta, które można wymieniać między Graczami są przedmioty w samej Grze. Konto jak i wszelkie jego elementy (np. postacie z nim związane) pozostaje własnością Usługodawcy oddaną w użytkowanie Graczowi na określonych w Regulaminie warunkach.
13. Nieprzestrzeganie warunków wskazanych w punktach V.12 i V.13 może skutkować ograniczeniem uprawnień do korzystania z Konta lub całkowitym odebraniem Graczowi prawa do korzystania z niego (zablokowanie). W przypadku utraty praw do korzystania z Konta, utraty dostępu do Konta lub dobrowolnego zaprzestania korzystania z Konta, Usługobiorca nie ma prawa ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych na zakupione „Smocze Łuski”.
13.1. Gracz, który na stałe utraci dostęp do konta lub porzuci konto może założyć nowe konto w grze. Elementy wyposażenia które zostały zgromadzone na utraconym Koncie, łącznie z elementami płatnymi, nie zostaną przekazane do nowego Konta.
14. Konta poniżej 10 poziomu są usuwane po 30 dniach nieaktywności (nielogowania się do serwisu). Konta posiadające przynajmniej 75 „Smoczych Łusek” są usuwane po 1000 dni nieaktywności. Pozostałe Konta usuwane są po 365 dniach nieaktywności. Konta zablokowane na okres dłuższy niż 180 dni są usuwane po 180 dniach aktywnej blokady.

VI. SMOCZE ŁUSKI
1. W celu wykupienia usługi doładowania „Smoczych Łusek” należy skorzystać z jednej z opcji dostępnej w zakładce „Smocze Łuski” dostępnej w Konfiguracji Konta.
2. Usługę udostępnienia „Smoczych Łusek” uznaje się za należycie wykonaną przez Usługodawcę z chwilą udostępnienia „Smoczych Łusek” Użytkownikowi na jego koncie w Grze, niezależnie od tego, czy Użytkownik wykorzystał posiadane „Smocze Łuski”.
3. Przy pomocy Zakładki „Smocze Łuski” istnieje możliwość doładowania „Smoczych Łusek” dokonując płatności online lub przez wysłanie wiadomości SMS korzystając z serwisu Przelewy24 (adres internetowy serwisu Przelewy24 - http://www.przelewy24.pl), a także dokonania płatności z wykorzystaniem usługi Paysafecard (adres internetowy serwisu Paysafecard - http://www.paysafecard.com/pl/), dodatkowo umożliwia on wygenerowanie druku wpłaty na konto za pośrednictwem poczty.
4. Udostępnienie Użytkownikowi „Smoczych Łusek” na jego Koncie w Grze następuje niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za usługę. Użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczne wykonanie usługi oraz ma świadomość, że zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827 ze zm.) po wykonaniu usługi utraci prawo odstąpienia od umowy.
5. Usługę doładowania „Smoczych Łusek” może zakupić wyłącznie osoba uprawniona zgodnie z obowiązującymi przepisami do zakupu płatnej usługi, w przypadkach wymaganych prawem, posiadająca zgodę jej przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna, kuratora).
Przystąpienie do zakupu usługi doładowania „Smoczych Łusek” jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Gracz dokonujący zakupu posiada zdolność do zawarcia umowy nabycia płatnej usługi doładowania „Smoczych Łusek”.
6. Utrata dostępu do Konta w Grze np. w wyniku kradzieży konta lub zgubienia hasła i utraty dostępu do podanego podczas rejestracji adresu e-mail oznacza nieodwracalną utratę dostępu do tego Konta wraz z „Smoczymi Łuskami” dostępnymi w Zakładce „Smocze Łuski” bez zwrotu jakichkolwiek nakładów.
7. Każdorazowo, przed dokonaniem zakupu, należy zapoznać się z cenami prezentowanymi przy każdej z form płatności. Dokonując płatności, akceptuje się te ceny oraz niniejszy Regulamin.
8. W przypadku wystąpienia błędów w Zakładce „Smocze Łuski” Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
9. Nie ma możliwości wymiany „Smoczych Łusek” na prawdziwe pieniądze (lub jakikolwiek pieniężny ekwiwalent), nawet, jeśli Gracz nie wykorzysta wszystkich posiadanych „Smoczych Łusek” przed zakończeniem gry lub zaprzestaniem korzystania z usługi.
10. Osoba korzystająca z Zakładki „Smocze Łuski” zobowiązuje się podawać swoje autentyczne dane jeśli podmiot obsługujący transakcje płatnicze wymaga podania takich danych.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi doładowania „Smoczych Łusek” bez podania przyczyn. Zmiana cen wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia opublikowania informacji o zmianie w Zakładce „Smocze Łuski”. Każdorazowo aktualne ceny umieszczone zostaną w Zakładce „Smocze Łuski”. Ceny podawane w Zakładce „Smocze Łuski” jak i dowolnym innym miejscu serwisu margonem.pl nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa.
12. W przypadku braku potwierdzenia transakcji dokonanej z Zakładki „Smocze Łuski”, w postaci naliczenia „Smoczych Łusek” w czasie gwarantowanym przez serwis obsługujący płatności, należy niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
13. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez Użytkownika danych w przelewach, płatnościach lub SMSach.
14. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, Usługodawca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT, zgodnie z art.106 ust.4 tej ustawy. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT przez taką osobę, należy w ustawowym terminie na zgłoszenie żądania wystawienia faktury, przesłać listem poleconym, na adres Usługodawcy, potwierdzenie przelewu, którego dotyczyć ma faktura wraz z danymi do tej faktury oraz zaadresowaną kopertą zwrotną.
15. „Smocze Łuski” Gracz może wymieniać na różne dodatkowe elementy Gry. Każdorazowo powinien zapoznać się z tym co i za ile „Smoczych Łusek” otrzyma. W przypadku dokonania omyłkowego zakupu, jedyną możliwością jego anulowania jest skorzystanie z usługi premium opisanej w Dokumentacji gry http://pomoc.margonem.pl/index/view,322
16. Usługi, które nie zostały jeszcze zautomatyzowane, mogą wykonać osoby wyznaczone przez Usługodawcę, w szczególności oznaczone jako SMG (Super Mistrz Gry) lub Administrator. Usługi takie oraz procedura z tym związana, prezentowana jest na stronach dokumentacji online Gry.
17. Gracz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że transakcje wykonywane w samej Grze, także w zakresie „Smoczych Łusek” są wyłącznie transakcjami w wirtualnym świecie Margonem. Dotyczy to także usług realizowanych przez osoby wyznaczone przez Usługodawcę. W szczególności nie są to oferty i transakcje handlowe w rozumieniu prawa, a jedynie Gra.
18. Gracz przyjmuje do wiadomości, że może spotkać się z odmową wymiany „Smoczych Łusek” na dany ekwiwalent w Grze jeśli sytuacja w Grze, poziom doświadczenia Gracza lub inne czynniki związane z Grą lub postacią Gracza na to nie pozwalają, utrudniłoby to Grę innym Graczom lub świadczenie usług przez Usługodawcę lub z innych ważnych dla Usługodawcy powodów.
19. W przypadku wpłaty na konto Usługodawcy za pośrednictwem poczty, należy każdorazowo korzystać wyłącznie z druków generowanych w Zakładce „Smocze Łuski” lub wypełnionych dokładnie według tego wzoru. W przypadku chęci dokonania przelewu offline, zamiast płatności na poczcie, należy wprowadzić dokładnie takie dane (szczególnie tytuł przelewu), jakie widnieją na wygenerowanym druczku. Termin, po jakim doładowane zostaną „Smocze Łuski” w takim wypadku wynosi do 2 dni roboczych od momentu wpływu pieniędzy na konto Usługodawcy.

VII. ŚWIADCZENIE USŁUG. REZYGNACJA Z USŁUG
1. Korzystanie z Gry w podstawowym zakresie jest nieodpłatne.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań by zapewnić poprawne działanie Gry, jej rozwój oraz popularyzację.
3. Niedopuszczalne są działania Graczy mogące utrudniać lub destabilizować działanie Gry, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich.
4. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwają osoby oznaczone przez Usługodawcę jako Mistrz Gry(MG), Super Mistrz Gry (SMG) lub Administrator. Mają oni prawo:
a) ostrzegania i upominania Gracza;
b) karania Gracza (odebranie przedmiotów, zmniejszenie statystyk, czasowy ban postaci lub Konta Gracza, usunięcie Konta Gracza oraz w przypadkach szczególnych, ban na IP);
c) monitoringu działań Gracza;
d) zmiany wybranych parametrów Konta Gracza.
5. Maile kierowane do Usługodawcy nie są rozpatrywane gdy:
a) w mailu brak Loginu lub nicku głównego Gracza;
b) w mailu brak tematu;
c) w mailu brak treści lub jest ona bezsensowna;
d) do maila dołączone są załączniki zawierające szkodliwe oprogramowanie;
e) mail zawiera treści obraźliwe i wulgarne.
6. W przypadku wykrycia błędu w Grze, Gracz zobowiązuje się do niewykorzystywania go i nieprzekazywania innym Graczom zdobytych przez siebie informacji na jego temat w celu nieuczciwego uzyskania jakichkolwiek korzyści. Zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Usługodawcy i moderatorów o wykrytym błędzie.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usługi.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Gracza z Gry, Zakładki „Smocze Łuski” lub całego serwisu margonem.pl;
b) problemy w funkcjonowaniu Gry, Zakładki „Smocze Łuski” lub całego serwisu margonem.pl jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych, działania osób trzecich, w tym dostawcy usług internetowych, serwisu obsługującego płatności i siły wyższej (katastrofa, zdarzenie losowe);
c) korzystanie z Gry przez Gracza niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
d) treści informacji zamieszczanych w Grze przez Graczy. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi autor treści;
e) przerwy w funkcjonowaniu Gry, Zakładki „Smocze Łuski” lub całego serwisu margonem.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacja oprogramowania, aktualizacja bazy danych, itd.), o których Gracze byli uprzednio poinformowani, lub które widnieją w Harmonogramie Prac Konserwacyjnych (VII ust. 20);
f) utratę danych zawartych w Grze, Zakładce „Smocze Łuski” lub całym serwisie margonem.pl spowodowaną: awarią sprzętu, oprogramowania, bazy danych lub też innymi okolicznościami, którym Usługodawca nie mógł zapobiec, mimo zachowania należytej staranności.
9. Usługodawca wykonuje okresowe kopie zapasowe bazy danych Gry i oprogramowania.
10. W wypadku krytycznych awarii Gry Usługodawca może odtwarzać stan Gry lub jej elementy z wcześniej wykonanej kopii zapasowej ze skutkiem cofnięcia stanu całej Gry lub jej elementów.
11. Gracz i Użytkownik serwisu margonem.pl oraz Zakładki „Smocze Łuski” przyjmuje do wiadomości, że Gra, serwis margonem.pl oraz Zakładka „Smocze Łuski” są ciągle rozwijane i mogą występować w nich błędy lub czasowe problemy. W każdym takim przypadku należy to zgłosić Usługodawcy. Usługodawca w takich przypadkach zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu poprawienie błędu.
12. Wszystkie transakcje zawierane w Grze mają wyłącznie charakter wirtualny (na potrzeby urozmaicenia Gry) i nie mają jakiejkolwiek mocy prawnej.
13. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty Użytkowników wynikłe w związku z korzystaniem z serwisu margonem.pl, Zakładki „Smocze Łuski” lub samej Gry.
14. Nie ma możliwości wymiany jakichkolwiek dóbr wirtualnych w Grze (złoto, przedmioty, „Smocze
Łuski”) na jakikolwiek pieniężny ekwiwalent. Są to wyłącznie elementy samej Gry i tak muszą być traktowane.
15. W przypadku konieczności zakończenia prowadzenia usług związanych z serwisem margonem.pl lub samą Grą, Usługodawca poinformuje Graczy o tym fakcie na łamach serwisu margonem.pl na 1 miesiąc przed odłączeniem dostępu Graczy do Gry lub samego serwisu margonem.pl.
16. W przypadku zaprzestania świadczenia usług przez Usługodawcę, Graczom, którzy wykupili usługi komercyjne nie przysługuje zwrot kosztów, dotyczy to także posiadanych „Smoczych Łusek”, nawet, jeśli nie zostały one jeszcze wykorzystane w Grze.
17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odebrania punktów (w tym „Smoczych Łusek”) zdobytych w sposób niedozwolony, np. poprzez wykorzystanie błędu w Grze, Zakładce „Smocze Łuski” i Forum. Gracz powinien niezwłocznie zgłosić błąd Usługodawcy. W przypadku podejrzenia, że działanie Gracza podjęte zostało z zamiarem wykorzystania błędu w Grze, jego Konto zostanie czasowo lub na stałe zablokowane.
18. Okresowo działanie serwisu będzie przerywane na kilka minut wg następującego Harmonogramu Prac Konserwacyjnych:
a) Codziennie ok. godz. 3:10 - wykonanie kopii bezpieczeństwa baz danych, czas trwania od 3 do 6 minut.
b) Codziennie ok. godz. 5:26 – wykonanie okresowych czynności wymaganych przez system Gry (naliczanie wyczerpania, czyszczenie wynajętych pokojów, questów dziennych itp.), czas trwania od 5 sekund do 1 minuty.
c) W wybrane dni, między 6:00 a 10:00 - wgranie na wszystkie światy nowej fabuły – wykonywaneprzez Super Mistrza Gry do 5 razy na tydzień, czas trwania ok. 5 minut. W przypadku wykrycia błędu krytycznego, aktualna wersja fabuły może być wgrywana także w innych godzinach.
d) W wybrane dni, w godzinach rannych, średnio raz na miesiąc, czas trwania ok. 5 minut - aktualizacja oprogramowania serwera. Jeżeli istnieje konieczność (wykrycie poważnego błędu narażającego na straty Graczy lub Usługodawcę) aktualizacja może zostać wykonana w dowolnej chwili. O aktualizacjach trwających dłużej niż 10 minut Usługodawca będzie powiadamiał Graczy dzień wcześniej.
19. W przypadku przerw w pracy serwisu wynikających z przedłużających się prac konserwacyjnych (VII ust. 20), czynników losowych, awarii sprzętu, usterek zależnych od firm trzecich (VII ust. 12) Usługodawca przedłuży Graczom o czas trwania przerwy wszystkie wykupione za „Smocze Łuski” bonusy mające trwać określony czas. W przypadku poważnych awarii, w wyniku których doszło do utraty części informacji o Koncie Gracza, Usługodawca dołożywszelkich starań, by zrekompensować takim Graczom utracone bonusy nabyte w Grze za „Smocze Łuski” poprzez przywrócenie „Smoczych Łusek” lub utraconych bonusów.

VIII. UMIESZCZANIE MATERIAŁÓW W SERWISIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
1. Nadesłanie jakiejkolwiek treści (komentarzy, postów na Forum, map, grafik, dialogów itp.) równoznaczne jest z oświadczeniem przez osobę nadsyłającą treść, że jest on jej autorem i nie narusza ona praw własności intelektualnych osób trzecich.
2. Autorzy nadesłanych treści (komentarzy, postów na Forum, map, grafik, dialogów itp.) wyrażają zgodę na ich zamieszczenie w serwisie margonem.pl w celu ich udostępnienia Użytkownikom oraz innym osobom korzystającym z Internetu i oświadczają, że nie roszczą sobie z tego tytułu żadnych opłat, w szczególności od Usługodawcy, Graczy oraz użytkowników Internetu.
3. W ramach zgody, o której mowa powyżej (pkt VIII.2), autorzy zezwalają na wykorzystywanie ich materiałów przez Użytkowników i innych korzystających z sieci Internet, w tym na: zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), przeprowadzanie korekty stylistycznej i ortograficznej, wprowadzanie przeróbek i adaptacji, wprowadzenie w całości lub części do sieci komputerowej w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego Użytkownika.
4. Autorzy treści wyrażają zgodę na korzystanie z ich prac przez każdego użytkownika sieci Internet w zakresie odczytywania oraz pobierania treści w celu wykorzystywania ich do własnego użytku osobistego.
5. Korzystanie z udostępnionych materiałów, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania treści, może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, przy poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
6. Zabronione jest umieszczanie tekstów/materiałów o charakterze komercyjnym.
7. Usługodawca ma prawo do zamieszczenia lub usunięcia jednego lub więcej elementów nadesłanych przez danego Użytkownika bez podania przyczyn, a w szczególności w przypadku podejrzenia o plagiat lub łamania Regulaminu.

IX. KONTAKT Z SERWISEM. AWARIE. ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAWA
1. Wszelkie uwagi, reklamacje, zapytania oraz informacje odnośnie serwisu margonem.pl a także Gry, mogą być kierowane na Panel Kontaktowy:
http://support.garmory.pl/ lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Gracza, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług serwisu margonem.pl i samej Gry, a także do dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną Konta Gracza, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta, serwisu lub Gry.
3. W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników materiałów naruszających prawo należy niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości na Panel Kontaktowypodany w punkcie IX.1 niniejszego Regulaminu lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z serwisu lub Gry. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia.
4. Użytkownik może składać Usługodawcy reklamacje dotyczące funkcjonowania Gry, usług płatnych oraz kar nałożonych na Użytkownika przez Usługodawcę.
5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem Panelu Kontaktowego, będącego integralną częścią Serwisu (odnośnik do Panelu Kontaktowego jest widoczny po wybraniu z menu strony głównej Serwisu opcji - Mam Pytanie (FAQ). W przypadku blokady lub nieposiadania Konta w Serwisie, można założyć nowe Konto na potrzeby kontaktu z Usługodawcą. W razie problemów z Panelem Kontaktowym reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: margonem@garmory.pl.
6. W treści reklamacji Użytkownik powinien podać:
a) nazwę Użytkownika (Login lub nick główny z Konta);
b) szczegółowy opis zaistniałej nieprawidłowości;
c) datę i godzinę nabycia wiedzy o nieprawidłowości.
7. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty, w której zostały złożone w sposób określony w punktach poprzedzających.
8. Usługodawca, w zależności od wybranej przez Użytkownika formy kontaktu, informuje go za pośrednictwem Panelu Kontaktowego lub poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia.
9. Reklamację należy złożyć w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. Reklamacje zgłoszone po tym terminie, z przyczyn technicznych, mogą zostać pozostawione bez rozpoznania.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie na stronie margonem.pl.
3. Przed każdym logowaniem do Gry, Gracz powinien sprawdzić, czy niniejszy Regulamin nie uległ zmianie. Usługodawca będzie prezentował na łamach serwisu margonem.pl informację o takiej zmianie.
4. Zalogowanie się do Gry oznacza akceptację przez Gracza całości aktualnego Regulaminu.
5. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Gracz powinien powstrzymać się od zalogowania do Gry i korzystania z serwisu margonem.pl i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.
Drukuj