Przetwarzanie danych osobowych


POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I. Postanowienia ogólne.
1. Dokument zatytułowany „Ochrona i przetwarzanie danych osobowych” informuje o zakresie i celach gromadzenia, przetwarzania danych osobowych oraz środkach ochrony podejmowanych w celu zabezpieczenia danych przed dostępem nieuprawnionych osób.
2. Administratorem danych osobowych Graczy jest spółka Garmory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, Pod Młynem 1C, 40-313 Katowice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000519387, NIP: 548-258-11-84, REGON: 241114139, numer telefonu: 32 420 95 00, adres email: garmory@garmory.pl.
3. Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r poz. 922), zwana dalej Ustawą.
4. Terminy używane w niniejszym dokumencie są identyczne ze zdefiniowanymi w Regulaminie Gry dostępnym pod adresem internetowym http://pomoc.margonem.pl/index/view,341
5. Podanie danych osobowych do rejestracji jest dobrowolne i nieobowiązkowe, ale niezbędne w procesie zakupu Smoczych Łusek u pośrednika płatności oraz w przypadku reklamacji złożonej u Usługodawcy.
6. Zgoda na udostępnienie danych, o których mowa w dalszych punktach dokumentu, nie jest wymagana do założenia konta i gry na poziomie podstawowym. Jej wyrażenie może być jednak konieczne w przypadku:
a) zamiaru skorzystania z nieodpłatnej usługi zabezpieczenia konta przed utratą danych umożliwiających zalogowanie w serwisie margonem.pl
b) zamiaru skorzystania z możliwości zakupu waluty premium (Smocze Łuski) oraz niektórych usług dostępnych za tę walutę,
c) zamiaru złożenia reklamacji lub zgłoszenia wymagającego weryfikacji użytkownika konta.
7. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, o posiadaniu do tego zdolności prawnej.
8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności pozostających w związku z zabezpieczeniem interesu prawnego Usługodawcy lub Użytkownika, Usługodawca może wezwać Użytkownika do przedstawienia dokumentów potwierdzających jego zdolność do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie VI.5 Regulaminu.
9. Gracz, który nie wyraził zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rejestracji, może ją wyrazić w każdym innym momencie, jeśli uzna to za właściwe.
10. Użytkownik wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych może ją w każdej chwili cofnąć. Cofnięcie zgody będzie nieskuteczne, jeżeli Użytkownik wcześniej dokonał którejkolwiek z czynności wymienionych w punkcie 6.a – c.
11. Cofnięcie zgody lub prośba o usunięcie danych wymaga formy pisemnej. Wnioski w tej sprawie należy kierować na Panel Kontaktowy: http://support.garmory.pl/ lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy wskazany w Regulaminie gry.

II. Cel i zakres przetwarzania danych.
1. W Grze ani w żadnym z jej elementów nie są gromadzone ani przetwarzane:
a) dane osobowe wrażliwe, w szczególności ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia i inne o których mowa w Ustawie,
b) numery PESEL i NIP.
2. Dane osobowe Graczy są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla celów prawidłowego funkcjonowania serwisu margonem.pl, w szczególności zapewnienia możliwości realizowania w pełnym zakresie usługi będącej przedmiotem umowy pomiędzy Usługodawcą – Administratorem danych, a Usługobiorcą – Graczem, obejmującej także procedury reklamacyjne ustanowione na wypadek utraty przez Gracza dostępu do konta w Grze oraz dotyczących funkcjonowania Gry, usług płatnych i kar nałożonych na Gracza przez Usługodawcę.
3. Zbiór danych gromadzonych i przetwarzanych przez Usługodawcę obejmuje następujące dane, ze wskazaniem celów, dla których są gromadzone i przechowywane:
a) adres poczty elektronicznej (e-mail)
- zabezpieczenie konta (podawane podczas procesu rejestracji lub w późniejszym terminie), umożliwiające odzyskanie hasła do konta,
- weryfikacja użytkownika (w przypadkach przewidzianych w Regulaminie gry),
- reklamacje i inna korespondencja,
b) numer telefonu:
- zabezpieczenie konta przed kradzieżą,
- weryfikacja przy odzyskiwaniu hasła do konta,
- rozpatrywanie reklamacji dotyczących zakupu Smoczych Łusek w grze,
c) profil FB:
- zabezpieczenie konta przed kradzieżą,
- weryfikacja przy odzyskiwaniu hasła do konta,
- weryfikacja użytkownika,
d) adres zamieszkania wraz z imieniem i nazwiskiem:
- wysyłka nagród rzeczowych zdobytych przez Graczy w konkursach,
- wysyłka faktury VAT za płatną usługę dostarczoną przez Usługodawcę,
e) imię i nazwisko wraz z numerem konta bankowego,
- weryfikacja płatności (np. w przypadku braku informacji w tytule przelewu),
- rozpatrywanie reklamacji dotyczących zakupu Smoczych Łusek.
4. Podanie przez Gracza danych osobowych i zgoda na ich gromadzenie i przetwarzanie wraz z danymi pozyskiwanymi automatycznie w trakcie realizacji usługi jest dobrowolna i nie jest niezbędna do świadczenia usługi przez Usługodawcę na poziomie podstawowym. Przez poziom podstawowy rozumie się:
- korzystanie z gry z wyłączeniem usług dostępnych za walutę premium (Smocze Łuski),
- korzystanie z Forum,
- możliwość kontaktu z Administracją gry za pośrednictwem Panelu Kontaktowego.
5. Gracz ma prawo do:
a) wglądu, poprawienia, bądź uzupełnienia swoich danych osobowych,
b) wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Gromadzenie danych związanych z aktywnością konta w grze (IP) nie wymaga odrębnej zgody Użytkownika konta. Adres IP pozyskiwany jest przez Administratora automatycznie w celu:
a) zapewnienia bezpieczeństwa połączenia dla graczy poprzez ograniczenie możliwości używania ukradzionych ciasteczek. Na pewnym poziomie bezpieczeństwa konta użytkownik nie jest traktowany jako zalogowany jeżeli jego adres IP się zmienił,
b) zapewnienia ochrony przed atakami siłowymi typu brute force polegającymi na nieustannym odpytywaniu serwerów z jednego adresu IP o różne rzeczy (zgadywania hasła lub innych danych pozwalających dokonywać zmian na koncie gracza),
c) weryfikacji użytkownika pod kątem zachowań stanowiących naruszenie Regulaminu gry.
7. Odmowa wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych ujętych w punkcie II.3.a-e nie uniemożliwia rejestracji Konta oraz gry na nim, ale może w poważnym stopniu ograniczyć, a w niektórych przypadkach całkowicie uniemożliwić, dostęp do funkcjonalności serwisu m.in. takich, jak:
a) odzyskanie hasła,
b) odzyskanie skradzionego konta,
c) złożenie reklamacji dotyczącej konta lub przypisanej do niego waluty premium,
d) skorzystanie z usług zakupu Smoczych Łusek realizowanych w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w punkcie III.4.
8. W przypadku wygranej Gracza w konkursie lub promocji organizowanej przez Usługodawcę i konieczności dopełnienia formalności wymaganych przez prawo, a także dostarczenia wygranej na wskazany adres, odmowa podania danych lub podanie danych nieprawdziwych w takim przypadku skutkuje automatyczną utratą prawa do odbioru nagrody.

III. Udostępnianie i ochrona danych osobowych.
1. Administrator danych zapewnia zabezpieczenie gromadzonych i przetwarzanych danych przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
2. Zabezpieczenia stosowane przez Administratora obejmują środki techniczne, elektroniczne, fizyczne, organizacyjne oraz umowne.
3. W ramach umów zawartych przez Usługodawcę z podmiotami realizującymi proces płatności wymagający podania wybranych danych osobowych, podjęte zostały szczególne środki (klauzule umowne) mające zabezpieczyć przestrzeganie Ustawy w zakresie gospodarowania powierzonymi danymi. Za faktyczne wykorzystanie danych przez wymienione podmioty Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. II.3. i ust. 3, dane osobowe Gracza mogą zostać udostępnione przez spółkę Garmory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa (zwaną dalej spółką Garmory) innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, wśród których mogą się znajdować:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.
c) Przelewy24 sp. z o.o
4.1. Przekazywanie danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. (zwanego dalej Bankiem) następuje w związku z:
a) świadczeniem przez Bank na rzecz spółki Garmory usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów spółki Garmory przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze spółką Garmory, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
d) w celu przekazania danych osobowych Gracza do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp.z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez spółkę Garmory, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
5. Przekazywanie danych dla potrzeb realizacji umowy z podmiotami wymienionymi w ust. 4.
5.1. W przypadku, gdy podanie przez Gracza danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych Gracza do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w spółce Garmory, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez spółkę Garmory. W przypadku przekazania danych osobowych Gracza do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Gracza, płatności na rzecz spółki Garmory przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz spółki Garmory.
5.2. W przypadku przekazania danych osobowych Gracza do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze spółką Garmory, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatnikóww związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawarte pomiędzy spółką Garmory a Bankiem.
5.3. W przypadku przekazania danych osobowych Gracza do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Graczowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Gracza towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez spółkę Garmory, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez spółkę Garmory i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy spółką Garmory a Twisto Polska Sp. z o.o.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych Gracza uprawnionym osobom i organom, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

IV. Postanowienia końcowe.
1. Każdy Gracz posiada z mocy Ustawy i na przedstawionych w niej warunkach prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
2. W celu uzyskania dostępu do niektórych danych, Gracz może zostać poproszony o podanie danych ukrytych po dokonaniu edycji przez Gracza w konfiguracji konta, zapewniających bezpieczeństwo Konta Gracza i widocznych jedynie dla Administratora.
3.Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez maksymalnie 10 lat liczonych jako okres:
a) od ostatniej aktywności konta,
b) od złożenia skutecznego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
4. Gracz ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. W zakresie przetwarzania danych osobowych, w sprawach nieuregulowanych Regulaminem gry, zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)


Polityka prywatności

1. W Grach i Serwisach Garmory stosowane są cookies (ciasteczka). To dane teleinformatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu Użytkownika Gier i Serwisów Garmory. Gry i Serwisy Garmory korzystają z plików cookies zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 22 marca 2013 r. Prawo telekomunikacyjne, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Pliki cookies zawierają zazwyczaj adres strony, która umieściła plik, czas przechowywania oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies są wykorzystywane do identyfikacji urządzenia, przeglądarki z jakich korzysta Użytkownik oraz rejestrowania ruchu Użytkownika w Grach i Serwisach Garmory, by dostosować na tej podstawie treści, usługi i preferencje Użytkownika.
4. Podmiotem umieszczającym pliki cookies na urządzeniu Użytkownika jest właściciel Gier i Serwisów Garmory spółka Garmory sp. z o.o. sp. k., z siedzibą ul. Pod Młynem 1c, 40-313 Katowice, KRS: 0000519387, NIP: 548-258-11-84, REGON: 241114139.
5. Pliki cookies wykorzystywane w Grach i Serwisach Garmory można podzielić na następujące typy:
a) Niezbędne – bezwzględnie potrzebne do działania Gier i Serwisów Garmory oraz funkcjonalności wykorzystywanych przez Użytkownika.
b) Funkcjonalne – służą do personalizacji zgodnie z preferencjami Użytkownika i utrzymaniu wysokiej funkcjonalności Gier i Serwisów Garmory. Zablokowanie ich może powodować niedostępność części funkcji.
c) Reklamowe – pozwalają na wyświetlanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika i ich personalizację.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, oraz statystycznych.
6. Pliki cookies, umieszczane na urządzeniu Użytkownika, dzielą się na tymczasowe i stałe. Cookies tymczasowe, tzw. sesyjne pozwalają zalogowanemu Użytkownikowi na poruszanie się po Grze lub Serwisie Garmory bez każdorazowego logowania się na podstronach i są usuwane z dysku twardego, po wylogowaniu. Stałe pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony lub nieokreślony czas i nie są usuwane wraz z wylogowaniem, zamknięciem strony lub przeglądarki.
7. Oprócz plików cookies umieszczanych na urządzeniu Użytkownika przez Gry i Serwisy Garmory mogą znaleźć się pliki umieszczane tam przez partnerów Garmory i firmy trzecie - takie jak Google i Facebook.
8. Przeglądarki zazwyczaj domyślnie przyjmują pliki cookies, ale przeglądarkę można skonfigurować, aby nie usuwała plików cookies, informowała o próbie zapisu takiego pliku, nie zapisywała ich na urządzeniu, lub całkowicie je odrzucała. W każdej chwili można usunąć ręcznie takie pliki ze swojej przeglądarki, ale to może ograniczyć funkcjonalność Gier i Serwisów Garmory.
___________________________
2018.01.07 - w punkcie I.10 poprawiona pomyłka edytorska. Było "wymienionych w punkcie 5.a – c" jest "wymienionych w punkcie 6.a – c".
Drukuj