Taryfikator Kar


I. ZASADY OGÓLNE

1. Przez Administratorów Gry rozumie się osoby wyznaczone przez Usługodawcę, w szczególności Super Mistrzów Gry i Mistrzów Gry. W obrębie czatu i Forum funkcje pomocnicze pełnią Moderatorzy i Super Moderatorzy. Pozostałe terminy używane w Taryfikatorze są identyczne ze zdefiniowanymi w Regulaminie Gry dostępnym pod adresem http://pomoc.margonem.pl/index/view,323
2. Gracz we wszystkich dziedzinach Gry zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie pojętych zasad dobrego wychowania jak i netykiety. W przypadku niestosowania się do w/w zasad Gracz musi liczyć się z możliwością otrzymania kary.
3. Każdy Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto. W przypadku złamania zasad Gry, kara nakładana jest na konto, bez względu na to, kto w momencie złamania zasad na nim przebywał. Na podstawie reklamacji użytkownika konta blokada może zostać skrócona lub zdjęta jedynie w przypadku, gdy naruszenia Regulaminu dopuścił się zastępca (zalogowany przez system zastępców) lub osoba, która weszła w posiadanie konta wskutek kradzieży.
4. W przypadku utracenia hasła do konta jedyna możliwość jego odzyskania to użycie panelu przypominania hasła. Hasło odzyskiwane jest za pośrednictwem e-maila. W przypadku nie podania adresu e-mail w konfiguracji konta lub utracenia dostępu do niego, Gracz może skorzystać z płatnej usługi premium pozwalającej na:
a) zmianę adresu poczty elektronicznej wpisanej w konfiguracji konta,
b) wpisanie przez Administratora Gry wskazanego przez gracza adresu poczty elektronicznej. Szczegółowe warunki realizacji usługi dostępne są pod adresem http://pomoc.margonem.pl/index/view,322.
Jeśli Gracz zapomni lub straci hasło dostępu do konta w Grze i nie zdecyduje się skorzystać z usługi premium umożliwiającej zmianę lub wpisanie adresu e-mail, traci na zawsze dostęp do konta.
5.Taryfikator obowiązuje we wszystkich elementach serwisu margonem.pl. Należą do nich: Gra (w tym czat, poczta w Grze, oficjalna i prywatna strona klanu), Forum, profil Gracza, Panel kontaktowy oraz aplikacja mobilna Margonem Mini. Jeśli zatem Gracz naruszy Regulamin Gry np. handlując kontem, otrzyma taką samą karę niezależnie od tego, czy ofertę złoży na czacie ogólnym Gry, w wiadomości prywatnej, czy też gdy sam zgłosi kradzież konta podczas nieudanej próby jego sprzedaży.
6. Recydywa – jeśli Gracz otrzymuje po raz kolejny karę za to samo przewinienie, jest ona podwajana. W przypadkach wskazanych w Taryfikatorze, po ponownym popełnieniu tego samego przewinienia, na konto może zostać nałożony od razu ban stały. Recydywa obowiązuje we wszystkich punktach Taryfikatora. Trzeci z rzędu knebel za to samo przewinienie na forum jest zamieniany na 3 dniowego bana, który przy kolejnym przewinieniu jest podwajany itd. Graczowi, który nie wykazuje chęci poprawy swojego zachowania, w ramach kary może zostać również wyzerowana dodatnia reputacja i/lub nałożona roczna blokada pisania na forum.
7. Kary sumują się. Jeśli podczas rozpatrywania zgłoszenia okaże się, że Gracz łamie kilka punktów Regulaminu, kara zostanie zsumowana. Zsumowanie kary może nastąpić także wówczas, gdy w trakcie blokady czasowej na koncie głównym np. za wyłudzanie passów, Gracz rozpocznie grę na innym koncie.
8. Panel kontaktowy nie służy do sprawdzania Graczy. Nie poparte dowodami zgłoszenia dotyczące kont, których zgłaszający Gracz nie jest użytkownikiem, nie będą rozpatrywane.
8.1. W przypadku zgłoszeń dotyczących multikont, załączone dowody nie stanowią jedynej podstawy ukarania Gracza. MG może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli brak jest innych przesłanek wskazujących na to, że Gracz posiada więcej niż jedno konto.
9. Gracz dokonujący zgłoszenia nie jest informowany o wynikach działań podjętych na jego podstawie wobec zgłoszonego Gracza.
10. Dokonujący zgłoszenia Gracz zobowiązany jest do załączenia do zgłoszenia screenów będących potwierdzeniem, że zgłaszana sytuacja lub problem miały miejsce. Na dołączanych screenach musi być widoczna data ich wykonania. Żeby screen był przyjęty jako dowód, musi spełniać wymagania:
http://pomoc.margonem.pl/index/view,320
11. Tylko screen z okna Gry może być dowodem. W szczególnych przypadkach, jeśli Administracja może je zweryfikować, będą brane też pod uwagę inne screeny.
12. Nie przyjmujemy screenów ani nie rozpatrujemy zgłoszeń dotyczących spraw starszych niż 30 dni. Wyjątek stanowią zgłoszenia kradzieży konta, dla których termin przedawnienia wynosi 60 dni.
13. Użytkownik konta powinien mieć świadomość, że niektóre zachowania pozornie niegroźne, bo mające miejsce w świecie wirtualnym, są również przestępstwem. Za kradzież konta lub przedmiotów w Grze, kradzież SŁ lub kodów płatniczych, groźby, które zagrażają bezpieczeństwu osoby, publikowanie czyichś danych osobowych bez jego zgody, namawianie do cybersexu, rozpowszechnianie pornografii, piractwo, plagiatowanie, konsekwencje mogą być poniesione nie tylko w Grze. Jako Usługodawca mamy obowiązek dostarczenia organom ścigania wszystkich informacji, które pozwolą zidentyfikować sprawcę.
14. Nałożenie zarówno blokady konta, jak i blokady pisania forum, wiąże się z utratą reputacji. Ilość traconej reputacji jest zależna od długości kary oraz jej typu.
15. Skargę/zgłoszenie może wnieść jedynie Gracz bezpośrednio uczestniczący w zgłaszanym zdarzeniu, będący świadkiem złamania Regulaminu Gry oraz użytkownik konta, do którego dostęp został utracony z powodu np. kradzieży lub nałożonej blokady. Zgłoszenia pochodzące od osób trzecich nie będą rozpatrywane. Niedopuszczalne jest korzystanie z kont innych Graczy w celu napisania zgłoszenia w sprawie konta, do którego utracony został dostęp. Gracz który utracił dostęp do konta w wyniku kradzieży lub nałożenia blokady przez Administrację, ma prawo założyć drugie konto w celu napisania zgłoszenia w tej sprawie. Szczegółowe warunki korzystania z takiego konta określone zostały w punkcie V.2. Taryfikatora.
16. Fora światów prywatnych rządzą się osobnymi zasadami w większości kształtowanymi przez Zarządców, jednak nie powinny one wychodzić poza ramy powszechnie rozumianych standardów kultury, dobrego wychowania i prawa. Takie same zasady obowiązują na świecie fabularnym Nerthus.
17. Światy prywatne regulowane są przez ich indywidualne regulaminy, ale Administracja zastrzega sobie prawo do interweniowania w przypadku łamania przez gracza Regulaminu Gry.
18. Od każdej nałożonej blokady użytkownik konta może odwołać się w ciągu 30 dni od daty nałożenia blokady. W tym terminie musi zostać zarejestrowane zgłoszenie na Panelu Kontaktowym w zakładce “Bany i odwołania”. Nie ma innej możliwości zgłoszenia odwołania od blokady konta.
18.1. Odwołania dotyczące kont, które nie mają przynajmniej jednej postaci z 20 poziomem doświadczenia nie będą rozpatrywane.
18.2. Od nałożonego knebla użytkownik konta może odwołać się również drogą mailową, wysyłając wiadomość do opiekuna danego działu.
19. Wysokość nakładanych kar jest uznaniowa i zależy wyłącznie od decyzji Administratorów Gry i nie podlega negocjacjom, ale istnieje możliwość odwołania się zarówno od kary jak i jej wysokości.
20. Administracja Gry jest zobowiązana do przedstawienia Graczowi dowodów jego winy, chyba że Gracz z tego zrezygnuje. Dowody obejmują wskazanie naruszenia regulaminu z podaniem okoliczności (ale bez szczegółów technicznych). Nałożenie blokady w każdym przypadku naruszenia Regulaminu Gry jest konsekwencją ustalenia przez nakładającego blokadę MG, że istniejące dowody tego wymagają. W przypadku wątpliwości, Gracz jest proszony o udzielenie wyjaśnień.

II. KRADZIEŻE

1. Kradzież konta – blokada na stałe konta skradzionego i konta złodzieja.
1.1. Konto skradzione może zostać odblokowane, jeżeli Gracz dowiedzie, że konto należy do niego. W szczególności, blokada może zostać zdjęta w przypadku, gdy:
a) Gracz odzyska dane logowania samodzielnie,
b) Gracz odzyska dane logowania w wyniku przywrócenia przez Administrację Gry e-maila wpisanego w koncie przed kradzieżą lub w wyniku zmiany e-maila w ramach płatnej usługi premium.
1.2. Nie może zostać odblokowane na żadnych warunkach:
a) konto skradzione w wyniku nieudanej transakcji sprzedaży konta lub zamiany kontami,
b) konto złodzieja.
2. Zaciągnięcie pożyczki na koncie innego Gracza i jej wydanie – blokada stała, gdy MG odnajdzie niezbite dowody winy złodzieja.
3. Kradzież własności „intelektualnej”, także tej, która nie została wytworzona bezpośrednio przez okradzionego a jedynie nabyta od jej twórcy – grafika, strój klanowy i in. W zależności od rangi przewinienia MG nakłada czasową lub stałą blokadę na konto Gracza, który dopuścił się kradzieży i wykorzystał przedmiot kradzieży do jakichkolwiek celów.
4. Nie są rozpatrywane zgłoszenia:
a) kradzieży przedmiotów i złota, w szczególności dokonanych podczas handlu, odwiązania z dopłatą, w wyniku udzielenia pożyczki, włamania na konto, udostępnienia passów, a także będące skutkiem nieudanych transakcji takich, jak: wymiana przedmiotami i złotem pomiędzy światami, handel pomiędzy frakcjami na świecie Perkun, handel przedmiotami eventowymi, których termin związania już upłynął i inne.
b) kradzieży klanów oraz kradzieży klanowych przedmiotów i złota,
c) rozwiązania klanu przez osobę trzecią zalogowaną na koncie,
d) inne, jeżeli dotyczą sytuacji i działań nie wymienionych w punktach 1 – 3.
5. Administracja Gry nie zwraca okradzionym Graczom skradzionych przedmiotów, złota, wydanych przez złodzieja Smoczych Łusek oraz nie spłaca zaciągniętych pożyczek.
6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy zawierane pomiędzy Graczami i nie egzekwuje w żaden sposób ich przestrzegania.

III. NIELEGALNY HANDEL

1. Złożenie dowolnej oferty spośród wymienionych w poniższych punktach jest uznawane za gotowość do przystąpienia do transakcji i podlega karze bez względu na to czy doszła ona do skutku. Dotyczy to ofert sprzedaży, kupna, oddania, pożyczania oraz wymiany.

Blokada konta 3-7 dni
2. Handel wyczerpaniem.
3. Handel reputacją, proszenie o plusy.
4. Handel postaciami, kodami, przedmiotami itp. z innych gier.
5. Handel doświadczeniem.
6. Handel punktami rankingowymi Otchłani.
7. Propozycje handlu z użyciem komunikatorów zewnętrznych (GG, Skype, FB i inne) na czacie ogólnym, prywatnym, klanowym, grupowym.

Blokada konta 14-30 dni
8. Oferta zakupu konta lub odpowiedź na ofertę innego Gracza.

Blokada konta na stałe
9. Handel kontem jest zabroniony niezależnie od poziomu konta oferowanego do sprzedaży.
10. Wymiana kontami.
11. Handel jakimikolwiek elementami Gry (np. złotem, przedmiotami) przeprowadzany poza Grą lub z wykorzystaniem form/płatności niemożliwych do pełnego zrealizowania wyłącznie w obrębie opcji oferowanych przez Grę.
12. Handel zaproszeniami na świat prywatny przeprowadzany poza Grą lub z wykorzystaniem form/płatności niemożliwych do pełnego zrealizowania wyłącznie w obrębie opcji oferowanych przez Grę.

IV. ZŁE ZACHOWANIE GRACZA I NIEODPOWIEDNIE TREŚCI

1. Obrażanie
1.1. Obrażanie na czacie ogólnym przy użyciu wulgaryzmów, a także oszczerstwa, pomówienia oraz zniesławienia bez użycia wulgaryzmów lub słów, które są uznawane za obraźliwe, należy zgłaszać do Moderatora Czatu.
1.2. Obrażanie Graczy na czacie prywatnym - Gracz zobowiązany jest do dodania takiego gracza do listy wrogów.
1.3. Obrażanie Graczy na czacie grupowym i klanowym – Gracz może opuścić grupę lub klan.
1.4. Zasady postępowania ujęte w powyższych punktach mają zastosowanie także w odniesieniu do członków KB, których zachowanie może zostać ocenione jako niewłaściwe.
1.5. Zgłoszenia związane z obrażaniem Graczy na czacie ogólnym, globalnym, klanowym, grupowym i prywatnym nie są rozpatrywane na Panelu.

Blokada konta 3 - 7 dni
2. Erotyka. Przez erotykę rozumiemy wszystkie treści i linki do treści oraz stron z materiałami o charakterze dwuznacznym.
3. Umieszczanie na profilu treści naruszających Regulamin Gry; obrażanie, pomawianie, wyrażanie negatywnych opinii o Graczach na profilu. W niektórych przypadkach MG może odstąpić od kary i ograniczyć się do wykasowania profilu.
4. Gracz zobowiązuje się do nazywania swoich postaci, klanu oraz innych elementów Gry, na które ma wpływ kulturalnie, w sposób nie naruszający niczyich praw ani dóbr osobistych. W nicku postaci dopuszczalne są tylko litery alfabetu łacińskiego oraz polskie znaki diakrytyczne. Zabrania się używania w nicku postaci gracza nieprzyzwoitych wyrażeń lub obelg zarówno w języku polskim jak i obcym oraz rejestracji nicków o wymowie politycznej, rasistowskiej lub nawiązującej do innych stron internetowych. W szczególności zabronione są nazwy kojarzące się z faszyzmem, nazizmem, antysemityzmem, komunizmem i propagowaniem nienawiści.
4.1 Wulgarny lub niestosowny nick. Nick zostaje zmieniony na losowy, wybrany przez MG. W niektórych przypadkach MG może odstąpić od kary i tylko zmienić nick Gracza.
4.2 Wulgarna lub niestosowna nazwa/ranga w klanie. W niektórych przypadkach MG może odstąpić od kary i tylko zmienić nazwę/rangę klanu.
5. Podszywanie się pod znanych Graczy. Za znanych Graczy uważa się TOP 10 z rankingu i Zarządców światów prywatnych. Oprócz kary w postaci czasowej blokady konta możliwa jest też zmiana nicku na losowy.
6. Linki referencyjne. W tym również linki reklamujące inne gry. Wyjątek stanowi profil Gracza i tematy na forum, które mają przyzwolenie Moderatora.
7. Spam na Panelu Kontaktowym. Za spam może zostać uznane nagminne dokonywanie nieudokumentowanych zgłoszeń wbrew zapisowi ujętemu w punkcie I.8. Taryfikatora.
8. Celowe utrudnianie gry. Na przykład poprzez zasłanianie dużym outfitem NPC teleportujących lub zabijanie elit z przewagą 13 leveli. W przypadku celowego przedłużania walki, za utrudnianie gry uznawane są sytuację gdy walka trwa przynajmniej 10 minut i zdarzało się to wielokrotnie.
9. Rozpowszechnianie treści/linków zawierających treści dla osób pełnoletnich lub informujące o używkach, które są zakazane lub częściowo zakazane na terenie RP.
10. Szantaż i próby przekupstwa Moderatora (nie dotyczy Moderatorów światów zarządzanych przez Graczy).

Blokada konta 14 - 30 dni
11. Pornografia. Zamieszczanie treści i linków do treści oraz stron z materiałami o charakterze pornograficznym. W skrajnych przypadkach możliwe jest nałożenie blokady konta na stałe.
12. Wulgaryzmy, zamieszczanie treści faszystowskich i nawiązujących do innych ideologii totalitarnych oraz obrażanie Graczy na stronie oficjalnej lub prywatnej klanu – usunięcie dokonanych wpisów, dla założyciela - czasowa blokada konta. Ta sama zasada dotyczy rang klanowych. W przypadkach skrajnych rozwiązanie klanu.
13. Nawoływanie do nienawiści ze względu na rasę, płeć, przekonania itp., propagowanie faszyzmu i innych ideologii totalitarnych we wszystkich elementach Gry.
14. Fałszywe zgłoszenie na Panel (chodzi głównie o zgłoszenia dokumentowane przerobionym screenem).
15. Obraza Administracji lub Moderatorów (nie dotyczy Moderatorów światów zarządzanych przez Graczy).
16. Nękanie - utrudnianie gry poprzez uporczywe zabijanie postaci gracza.
17. Nadużywanie systemu Listów Gończych oraz handel przedmiotami z jego wykorzystaniem.
18. Publikowanie jakiejkolwiek korespondencji z Administracją (maile, Panel Kontaktowy) we wszystkich elementach Gry. Wyjątek stanowią informacje ogólne, dotyczące spraw technicznych. Te nie podlegają karze.
19. Spam kierowany na numer telefonu, profil FB i skrzynkę poczty elektronicznej zarezerwowane dla szybkiego udzielania pomocy Graczom, których konta zostały skradzione.
20. Proszenie Gracza o podanie jakichkolwiek danych zapisanych w konfiguracji konta (loginu, hasła i innych). Karze podlega także udostępnienie w/w danych osobie trzeciej w celu umożliwienia jej dostępu do konta.

Blokada konta na stałe
21. Oferty dotyczące cybersexu, nakłanianie do wysyłania roznegliżowanych zdjęć, w przypadku dzieci lub osób nie godzących się na to.
22. Linki do stron wyłudzających dane logowania do kont oraz inne dane wpisane w konfiguracji konta i wykorzystywane do identyfikacji użytkownika konta. Jeśli Gracz udowodni, że wcześniej jego konto zostało już skradzione, istnieje możliwość cofnięcia bana.
23. Publikowanie fałszywych informacji dotyczących kontaktu z Administracją np. numerów GG. Nakłanianie do kontaktu z Administracją za pośrednictwem wskazanych komunikatorów zewnętrznych.
24. Podszywanie się pod aktualne i byłe osoby funkcyjne (Administracja, Moderatorzy Czatu i Forum).
25. Zmiana użytkownika konta.
26. Rozpowszechnianie informacji w jaki sposób wykorzystywać błędy w Grze oraz używanie ich zamiast zgłoszenia do Administracji.

V. NIELEGALNE WSPOMAGANIE GRY

1. W przypadku bezpośredniej weryfikacji w Grze przez Mistrza Gry, czy Gracz nie korzysta z nielegalnego oprogramowania/dodatku aktywnie wspomagającego grę, Gracz jest zobowiązany do reakcji i wykonywania instrukcji otrzymanych od Mistrza Gry.

Blokada konta na 14 - 30 dni
2. Posiadanie wielu kont – konto z największym levelem jest blokowane czasowo, a wszystkie pozostałe konta na stałe.
Gracz nie ma możliwości zamiany bana z konta z niższym poziomem na wyższy. Pierwszy ban ma charakter ostrzegawczy, kolejny będzie wiązał się ze stałą blokadą wszystkich kont. Użytkownikiem konta jest właściciel przypisanego do niego adresu e-mail. Jedynym wyjątkiem, gdy Gracz może mieć dwa konta, jest utrata dostępu do głównego konta w wyniku kradzieży konta, nałożenia blokady przez Administrację Gry lub zapomnienia hasła do konta i braku możliwości jego odzyskania. Dopuszczalne jest wówczas założenie drugiego konta przeznaczonego wyłącznie do kontaktu z Administracją. Gracz nie może się na nim logować do Gry, nawet jeśli chce tylko porozmawiać na chacie. Zakaz obejmuje także wypowiadanie się na Forum. Jeśli Gracz posiada czasowego bana, czyli takiego, który nie spowoduje usunięcia konta, nie może założyć sobie drugiego konta by w tym okresie na nim grać.
3. Wielu użytkowników konta. Blokada nakładana jest również na konto Gracza, który współużytkował konto, omijając system zastępców.
4. Zastępca loguje się przy użyciu hasła głównego użytkownika konta. Jest to traktowane jak wielu użytkowników konta.
5. Wykorzystanie usług lub programów zapewniających anonimowe proxy.
6. Wykorzystywanie oprogramowania zewnętrznego w celu automatyzacji gry. W uzasadnionych przypadkach konto będzie blokowane na stałe.
7. Używanie automatycznego odświeżania gry, pozostawienie przez Gracza postaci bez kontroli w Grze.

Blokada konta na stałe
8. Używanie botów. W wyjątkowych wypadkach, gdy np. Gracz tylko „próbował” bota, możliwe jest warunkowe skrócenie blokady.

VI. FORUM

Postanowienia ogólne
1. Nie rozpatrujemy zgłoszeń dotyczących postów starszych niż 7 dni.
2. Graczy łamiących Regulamin należy zgłaszać opiekunowi działu lub w przeznaczonym do tego temacie w odpowiednim dziale.
3. Post zgłoszony za pomocą przycisku "zgłoś" zostanie przekazany opiekunom dopiero po trzecim zgłoszeniu.
4. Blokada pisania na forum może zostać nałożona na podstawie historii edycji posta.
5. Na Gracza nakładana jest blokada pisania na forum w przypadku, gdy za jego wypowiedź (np. złożoną ofertę/inne zachowanie) przewidziana jest blokada konta.

Blokada pisania na forum do 3 dni
6. Dublowanie tematów.
7. Łamanie zasad tematów i działów.
8. „Wyścigi” w zakładaniu kontynuacji tematów, w których zbliża się limit postów.
9. Handel przedmiotami z Gry na forum (za wyjątkiem światów prywatnych, w których jest to dozwolone).
10. Spam. W tym również: pisanie całych zdań wielkimi literami lub „falą”, „rozciąganie” strony, celowe błędy ortograficzne.
11. Trollowanie.
12. Udostępnianie odnośników do stron zawierających tzw. straszaki (screamery)/wulgaryzmy/epatujące erotyką, przemocą.
13. Reklamowanie/polecanie witryn, usług, sklepów/aukcji internetowych na Forum (wyjątek stanowi dział Off-topic).
14. Pozytywne ocenianie tematów albo postów, które są niezgodne z Regulaminem.
15. Niezachowanie odpowiedniej kultury wypowiedzi.
16. Pomawianie o łamanie Regulaminu.

Blokada pisania na forum do 7 dni
17. Wulgarne lub obraźliwe ocenianie postów.
18. Wszczynanie kłótni na forum. Podpuszczanie Graczy pod autoknebla, celowe wprowadzanie w błąd, atakowanie swoimi wypowiedziami.
19. Cenzurowanie przekleństw (użycie skrótu wulgaryzmu, skróty obcojęzyczne, umieszczanie treści niejednoznacznych, wszelkie wykropkowane/wygwiazdkowane, zastąpione innymi znaczkami i literami wyrazy, itd.).
20. Podżeganie do samobójstwa; obrażanie uczuć religijnych, wyznaniowych; rasistowskie, antysemickie dowcipy/treści.

Blokada pisania na forum do 14 dni
21. Plagiatowanie dzieł (opowiadania, wiersze, rysunki, fotografie, itp).

VII. CZAT GRY

Postanowienia ogólne
1. W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach Moderator Czatu ma prawo nadać wyciszenie za zachowanie nieujęte w Taryfikatorze Kar.
2. Moderator zamiast nadać wyciszenie może przypomnieć Graczowi o zasadach panujących na czacie.
3. Moderator może nakładać wyciszenia na podstawie screenów od Graczy jeżeli screeny:
a) spełniają określone warunki: http://pomoc.margonem.pl/index/view,320
b) zawierają wykroczenie nie starsze niż 24h i popełnione na czacie ogólnym.
4. Moderator Czatu może karać za wykroczenia popełniane na czacie ogólnym jak również na swoim czacie prywatnym, klanowym i grupowym.
5. Od decyzji Moderatora można odwołać się do Mistrza Gry na Panel Kontaktowy. Rozpatrywane są tylko poważne i udokumentowane przypadki.
6. W przypadku recydywy kary mogą zostać wydłużone wedle uznania Moderatora.
7. Moderator jest zwykłym graczem. Może normalnie grać, może nie zauważyć wiadomości od Gracza, nie ma obowiązku rozpatrywania zgłoszeń całodobowo.
8. Gracz może otrzymać wyciszenie na czacie na 72h w przypadku, gdy za jego wypowiedź (np. złożoną ofertę/inne zachowanie) przewidziana jest blokada konta.

Blokada czatu do 12 godzin
9. Żebranie (w tym również pożyczki).
10. Ogłoszenia „matrymonialne”.
11. Oferty dotyczące prac graficznych (sprzedaży/zamówienia/poszukiwania/wykonania/itp.).

Blokada czatu do 24 godzin
12. Wysyłanie ofert sprzedaży/kupna przedmiotów:
a) dozwolona 1 oferta na godzinę,
b) dozwolone 3 oferty na godzinę w przypadku przedmiotów, których nie da się wystawić na aukcję,
c) w Domu Aukcyjnym nie obowiązują powyższe limity, jednak spam może zostać ukarany.

Blokada czatu do 48 godzin
13. Spamowanie, floodowanie:
a) zaśmiecanie czatu kilkoma wypowiedziami pod rząd i/lub wypowiedziami jednowyrazowymi, które nie wnoszą nic do rozmowy, puste wypowiedzi,
b) ogłaszanie: rozrzutu przedmiotów, imprez,
c) pisanie całych zdań wielkimi literami lub „falą”, „rozciąganie” czatu, celowe błędy ortograficzne,
d) notoryczne domaganie się błogosławieństwa, zaproszenia do klanu, wklejanie części lub całej walki,
e) nadmierne rozsyłanie linków (dozwolone 3 linki na godzinę),
f) inne zachowania, powszechnie uważane za spamowanie lub floodowanie.

Blokada czatu od 12 do 72 godzin
14. Prowokowanie/podpuszczanie Graczy pod automute/łamanie regulaminów.
15. Kopiowanie i wklejanie wiadomości prywatnej/poczty/treści otrzymanego przypomnienia na czacie ogólnym.
16. Obrażanie innych Graczy lub ich rodziny na czacie ogólnym.
17. Pomawianie o łamanie Regulaminu.
18. Użycie wyrażenia powszechnie uważanego za obraźliwe, które nie jest skierowane personalnie.
19. Podważanie decyzji Moderatora – dyskusje (nie dotyczy Moderatorów światów zarządzanych przez Graczy).
20. Groźby karalne.
21. Cenzurowanie wulgaryzmów (w tym również: skróty wulgaryzmów, skróty obcojęzyczne, odnośniki do stron zawierających wulgaryzmy).

Blokada czatu na 72 godziny
22. Korzystanie z tzw. "bluzgatora".
23. Obraza pracowników państwowych.
24. Linki do tzw. straszaków (screamerów).
Drukuj